Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem platformy internetowej ProjectManagerka.pl (dalej Platforma). Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem z Platformy lub zawarciem umowy.

 

Administrator Platformy

 1. Platforma prowadzona jest przez Katarzynę Żbikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Żbikowska FLOW w Warszawie, ul. Kolorowa 8/1, 02-495 Warszawa, NIP: 5222621194.
 2. Kontakt z administratorem Platformy możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna@projectmanagerka.pl; pisemnie na adres Katarzyna Żbikowska FLOW, ul. Kolorowa 8/1, 02-495 Warszawa.

 

Realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zamówień są e-kursy i e-booki (treści zapisane w postaci plików PDF, bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Platformę) dalej nazywane e-produktami.
 2. W celu dokonania zamówienia Klient loguje się do Platformy, gdzie uzyskuje dostęp do  zakupionych e-produktów.
 3. Klient składa zamówienie dokonując wyboru e-produktu i umieszczając go w tzw. „koszyku”. Rejestracja zamówienia odbywa się automatycznie. Na wskazany przez Kupującego w czasie rejestracji adres e-mail, wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in. zaproszenie do podstrony “Moje Konto”, na której znajdują się zakupione materiały.
 5. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 6. Dostarczenie e-produktu odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 7. Ceny e-produktów na Platformie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 8. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony e-produkt przelewem elektronicznym realizowanym przez pośrednika płatności internetowych TPay.pl (dawniej Transferuj.pl).
 9. Na wniosek Kupującego może mu zostać wystawiona faktura.
 10. Faktura będzie doręczona drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Klienta w chwili składania zamówienia lub/i udostępniona na podstronie „Moje Konto”.

 

Warunki techniczne

 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z e-produktów zakupionych na Platformie to przede wszystkim aplikacja do odtwarzania plików w formacie PDF np. Adobe Reader.
 2. Przed zakupem e-produktu na Platformie, Kupujący powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest zapisany plik. Platforma nie gwarantuje, że zakupiony e-produkt otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych, plików video lub plików audio.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Platformę potwierdzenia z firmy TPay.pl informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Platforma prześle na adres e-mail Kupującego informację potwierdzającą otrzymanie należności za zamówiony e-produkt oraz informację o sposobie pobrania lub dostępu do e-produktu. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Platforma poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe, w przeciągu 7 (siedmiu) dni, Platforma dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 2. Platforma jest uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po upływie 3 dni od złożenia zamówienia zostanie do Kupującego wysłana wiadomość e-mail zawierająca przypomnienie o obowiązku zapłaty. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Zamówiony e-produkt jest udostępniany Kupującemu niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Kupujący chcąc wcześniej uzyskać e-produkt powinien zaznaczyć przy składaniu zamówienia odpowiednią opcję, stanowiącą zgodę na wcześniejsze udostępnienie e-produktu. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie złożenia zamówienia, przesłane na adres e-mail Kupującego, zawiera informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie e-produktów w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu, który nie dokonał pobrania e-produktu. Uprawnienie to przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy. Ze względu na charakter e-produktów nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży e-produktu po jego pobraniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia do umowy.

 

Termin przechowywania e-produktów

 1. Zakupione e-produkty będą dostępne dla Kupującego po zalogowaniu się na Platformie i przejściu do podstrony “Moje Konto”. W celu pobrania zamówionego e-produktu, należy kliknąć na tytuł/nazwę e-produktu. Przechowywanie zamówionych przez Kupującego  e-produktów będzie trwało do końca funkcjonowania Platformy lub do momentu usunięcia konta Kupującego.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanym zamknięciu Platformy na minimum 30 dni kalendarzowych przed tym terminem.

 

Prawa autorskie

 1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta na Platformie. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
 2. Wszystkie e-produkty oferowane na Platformie są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

Licencja na e-produkty

 1. Okres trwania licencji na e-produkty to 1 rok, możliwe jest ich pobieranie na różne urządzenia.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z e-produktów tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać e-produktów innym osobom.
 3. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia e-produktu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie,
  2. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania e-produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  3. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w e-produkcie,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem e-produktu,
  5. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie e-produktu (w całości lub w części),
  6. drukowania w całości lub w części e-produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej licencji.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 7. Kupujący może zgłosić reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna@projectmanagerka.pl; pisemnie na adres Katarzyna Żbikowska FLOW, ul. Kolorowa 8/1, 02-495 Warszawa w przypadku, gdy:
  1. zakupiony e-produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  2. Kupujący dokona zapłaty za e-produkt, a e-produkt nie pojawi się w „Moim Koncie”,
  3. Pobrany e-produkt nie odpowiada opisowi.
 8. Platforma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia.
 9. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Platformę, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

 

Pozostałe postanowienia

 1. E-produkty zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Platformę, jednakże nie krótszym niż 14 dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Platformy, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).