www.pixabay.com

Czym jest Spółka z.o.o.?

Czym jest Spółka z.o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki osobowe a spółki kapitałowe

Sp.z.o.o. jako najbardziej rozpowszechniona forma spółki kapitałowej (art.151 § 1-4 KSH). Każdy wspólnik, który zdecydował się przystąpić do spółki z o.o., musi wnieść swój wkład, ktory jest przeznaczony na kapitał zakładowy. Spółka z o.o. jest dobrym rozwiązaniem dla większości rodzajów działalności.

Spółka z o.o. powstaje po wpisaniu do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. Może działać od razu, ale w formie tymczasowej, Okres pomiędzy założeniem spółki a rejestracją w KRS to okres, kiedy spółka działa jako tzw. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W tej formie może zaciągać zobowiązania oraz działać, ale we wszystkich dokumentach należy zaznaczyć dopisek „w organizacji”.

Generalnie największą atrakcyjnością, zwłaszcza w sektorze średnich i większych przedsiębiorstw, cieszy się forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp.z.o.o. Atrakcyjność tej spółki dla inwestorów znacznie wzrosła na skutek zmian w kodeksie spółek handlowych co do utworzenia tego rodzaju spółki. Ten rodzaj spółki wymaga obecnie zgromadzenia niewielkiego kapitału w wysokości 5 tys. zł. (art.154 § 1 KSH).

Czym jest spółka z.o.o.? Z drugiej strony konstrukcja prawna sp.z.o.o zwalnia wspólników od odpowiedzialności wobec wierzycieli za jej zobowiązania. Co sytuacji częstych problemów na rynku z płatnościami i zagrożeniem zadłużenia nie jest bez znaczenia. (art.151§ 3-4 KSH).

https://slideplayer.pl/slide/2798305/

Wybór spółki kapitałowej, jaką jest spółka z o.o. jest zalecany dla przedsiębiorców planujących działalność na większą skalę lub wiążącą się z wyższym ryzykiem. Dzięki konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak już wspomniano powyżej, nie odpowie się za długi firmy osobistym majątkiem.

Kwota kapitału zakładowego nie wydaje się zbyt wysoka, jednak działalność nie jest duża, koszty organizacji takiej spółki są relatywnie wysokie w stosunku do np. jednoosobowej działalności.

Czym jest spółka z.o.o.? Organy:

zgromadzenie wspólników (art.231-252 KSH) – ma prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach spółki (np. zatwierdzenie sprawozdań z działalności, zmiana umowy spółki i inne),
– rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna (art.215, 215-222 KSH) – powoływana w tych spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. złotych, a wspólników jest więcej niż 25. Do podstawowych obowiązków rady/komisji należy nadzór nad działalnością spółki we wszystkich sferach jej działalności. Na przykład komisja rewizyjna zajmuje się: oceną sprawozdań finansowych, oceną wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycie straty,
Jeżeli w spółce jest kilku wspólników, to istnieje konieczność powołania zarządu
– zarząd – jest organem kierującym spółką i reprezentującym ją w stosunkach zewnętrznych. Składa się najczęściej z jednego lub większej liczby członków wybieranych przez zgromadzenie wspólników (art.201 – 211 KSH).
Odpowiedzialność za sprawy spółki ponosi zarząd. To on jest również odpowiedzialny materialnie za zobowiązania.