Firma, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy – czym się różnią te pojęcia?
Czy prowadzisz działalność gospodarczą? A może chcesz założyć firmę?
Musisz to wiedzieć… Skorzystaj z naszego poradnika.

      W odniesieniu do pojęć: firma, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy – zakładając czy prowadząc własną firmę powinieneś wiedzieć, co oznaczają te podstawowe terminy wykorzystywane na jej określenie, takie jak:

 • przedsiębiorstwo,
 • firma czy
 • podmiot gospodarczy.
  Za „przedsiębiorstwo” uważa się „firmę” czy „zakład”.

Co to jest firma, przedsiębiorstwo, podmiot gospodarczy?

Potocznie firma jest to działalność wykonywana pod stworzoną przez siebie marką. Inaczej jest to nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą lub zawodową, ale nie jest ona składnikiem przedsiębiorstwa. Prawo do firmy jest prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.
Profesjonalnie natomiast p
ojęcie to powinieneś używać na określenie w znaczeniu prawnym formy prowadzenia aktywności gospodarczej w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych.

Za przedsiębiorstwo uważa się dopuszczoną przez przepisy prawa działalność gospodarczą prowadzoną w celach zarobkowych, wykonywaną na własny rachunek.

Firma lub przedsiębiorstwo w sensie stricte prawnym określa się mianem podmiotu gospodarczego.

Liczba firm w Polsce przed pandemią w 2018,  źródło: Małe i średnie
przedsiębiorstwa w Polsce 2018, Raport PARP, Warszawa 2018, s.2

Działalność przedsiębiorstwa jest pod względem prawnym regulowana przez określone przepisy, natomiast pod względem organizacyjnym czy ekonomicznym wyodrębniona z otoczenia.

Kapitał finansowy a kapitał społeczny firmy

Powinieneś wiedzieć, że na przedsiębiorstwo składa się kapitał fizyczny i finansowy, ale również kapitał społeczny, w skład którego wchodzą:

 • pracownicy,
 • właściciele,
 • ewentualnie udziałowcy czy wspólnicy.
  W otoczeniu przedsiębiorstwa można spotkać także interesariuszy

Cechy oraz istota przedsiębiorstwa, firmy, podmiotu gospodarczego

Do cech przedsiębiorstwa, które go charakteryzują zaliczyć można: nazwę firmy, siedzibę, strukturę organizacyjno-prawną.

Istotę przedsiębiorstwa można rozpatrywać w kontekście modeli jego funkcjonowania, wyróżniamy w związku z tym:

 • wymiar ekonomiczny – w kontekście funkcjonowania firmy w otoczeniu gospodarczym,
 • wymiar finansowy – traktujący przedsiębiorstwo jako system aktywów mających określoną wartość finansową, podmiot, który ma przede wszystkim dążyć do maksymalizacji zysków,
 • schemat organizacyjny – z punktu widzenia struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • aspekt prawny – traktujący przedsiębiorstwo jako szczególny podmiot praw i obowiązków, także w odniesieniu do wymiaru majątkowego. Powyższy artykuł jest pierwszym w ramach Poradnika z cyklu podejmującego wstępne zagadnienia mające pomóc w założeniu lub prowadzeniu własnego biznesu.