www.pixabay.com

Założenie jednoosobowej działalności – formalności

Jak założyć jednoosobową działalność? Założenie firmy pod względem proceduralnym jest jedynie formalnością. Formalności te mogą być mniej lub bardziej absorbujące i kosztowne w zależności od:

 • wybranej formy działalności – działalność jednoosobowa czy spółka?
 • jak duży jest kapitał zakładowy

Działalność jednoosobowa – na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to działalność prowadzona niezależnie od nikogo. Taki rodzaj biznesu można rozpocząć w każdej chwili.  Nie wymaga bowiem zgody innej osoby/wspólnika.

Rejestracja firmy – wprowadzenie

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Rejestracja tego rodzaju działalności jest stosunkowo prosta i szybka, zwłaszcza jeśli chodzi o działalność jednoosobową. W ciągu kilku dni od pomysłu na biznes można zostać przedsiębiorcą. Jeśli jest to tradycyjna forma działalności, związana ze sprzedażą towaru lub świadczeniem usługi w sposób tradycyjny konieczne może być wynajęcie lokalu/biura, aby można było podać siedzibę działalności.

Znacznie łatwiej i szybciej jednoosobową działalność gospodarczą zakładają freelancerzy, gdyż nie muszą na wstępie, w momencie podejmowania działalności na własny rachunek, decydować o zbyt wielu sprawach, w takich przypadkach wystarcza bowiem biurko i komputer.

Prawa i obowiązki osoby prowadzącej jednoosobową działalność

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą działa we własnym imieniu i na własny rachunek z jednej strony samodzielnie wykonuje swoje obowiązki, a z drugiej nie musi dzielić się z nikim zyskami.

Jednoosobowa firma należy wyłącznie do niego, tylko on rozporządza jej majątkiem. Z drugiej strony taki przedsiębiorca odpowiada za swój biznes całym swoim majątkiem.

Trzeba także pamiętać, że jest osobiście odpowiedzialny za zobowiązania wobec klientów oraz kontrahentów, a także wobec organów, co do których ma określone zobowiązania z tytułu podatków czy składek ZUS.

Księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej

Księgowość w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest skomplikowana oraz koszty jej prowadzenia nie są wysokie. Przedsiębiorca może skorzystać ze specjalnych programów, przeznaczonych do rozliczeń księgowych działalności gospodarczej, dostępnych na rynku. Ewentualnie nowy przedsiębiorca, jeśli nie czuje się pewnie może zlecić rozliczenia nowej firmy na zewnątrz, profesjonalnej księgowej.

W odniesieniu do kwestii księgowości, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, warto od razu na początku określić, jaką skalę działalności planujemy docelowo. Nie zawsze oczywiście da się to przewidzieć na początku. Jest to jednak istotne z punktu widzenia przyszłego rozliczania firmy. Jeśli w krótkim czasie osiągniemy sprzedaż ponad zakładany prawem poziom, wówczas staniemy się płatnikiem VAT, co będzie się wiązało ze znacznie bardziej skomplikowaną księgowością oraz przede wszystkim wyższymi zobowiązaniami podatkowymi.

Ewidencja firm jednoosobowych – szczegółowe informacje

Aby prowadzić działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować. O tym, gdzie powinna być wpisana, decyduje jak już wspomniano, jej forma prawna.

strona CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1

Jednoosobową działalność wpisuje się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca otrzymuje w rejestrze tylko jeden wpis, nawet jeśli ma zamiar prowadzić więcej niż jeden rodzaj działalności o różnym profilu. Wpis jest bowiem przypisany do osoby, a nie do działalności. Jednakże rejestrując działalność, warto podając profil działalności, dobrze się zastanowić, gdyż zaklasyfikowanie do danego typu może wiązać się z określonymi konsekwencjami podatkowymi czy innymi, jak np. wymóg uzyskania pozwoleń czy zaświadczeń, niezbędnych do prowadzenia takiego a nie innego rodzaju działalności.

Wniosek o wpis  do CEIDG można:

 • złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
 • korespondencyjnie (z poświadczeniem notariusza)
 • drogą elektroniczną – bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej CEIDG, co jednak wymaga posiadania podpisu elektronicznego albo zaufanego profilu ePUAP.
  Rejestracja jest bardzo prosta – jedyne, co jest do tego potrzebne, to wypełniony wniosek CEIDG-1 oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jednoosobowa działalność – Zgłoszenie działalności do ZUS i US

Wniosek do CEIDG jest jednocześnie :

 • zgłoszeniem do ZUS dla potrzeb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • jest również zgłoszeniem do urzędu statystycznego dla uzyskania REGON
 • a przede wszystkim jest równoznaczne ze zgłoszeniem do US – urzędu skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).W momencie rejestracji działalności trzeba podjąć decyzję co do tego:
 • czy skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przysługujących w początkowej fazie działalności,
 • ze zwolnienia podmiotowego w VAT
 • w jaki sposób, miesięcznie czy kwartalnie, będą płacone zaliczki na podatek dochodowy. Działalność można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku do CEIDG, jeśli ten dzień zostanie określony jako data rozpoczęcia działalności.

  Nadużycia wobec nowych przedsiębiorców w związku z dokonywaną rejestracją działalności

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Rejestracja w CEIDG nie wymaga żadnych zgłoszeń w jakichkolwiek innych bazach. Nowo zarejestrowany przedsiębiorca może być narażony na próby wyłudzenia opłat za wpis do różnego rodzaju baz. W przeszłości było to nagminne. Przedsiębiorca tuż po rejestracji otrzymywał pocztą różne formularze, które przypominały urzędowy dokument z zaznaczeniem rzekomego wymogu rejestracji w innej niż CEIDG bazie, pod groźbą kar finansowych lub związanych z koniecznością wniesienia określonej opłaty w związku z rejestracją. Pozorna wiarygodność takiego dokumentu powoduje że „młody”, niedoświadczony przedsiębiorca niejednokrotnie dawał się naciągać na tego rodzaju niezgodne z prawem działania. Obecnie z uwagi na RODO tego rodzaju proceder jest znacznie rzadszy. Jednak warto o tym pamiętać, aby nie dać się zaskoczyć i naciągnąć.

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego po wpływie do CEIDG poprawnego wniosku. Potwierdzeniem rejestracji działalności jest wydruk ze strony CEIDG, do którego dostęp uzyskamy poprzez stronę internetową urzędu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – Jakie dane są nam potrzebne do rejestracji działalności?

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

 • swoje dane osobowe,
 • nazwę dla firmy,
 • adres działalności,
 • datę jej rozpoczęcia,
 • sposób i miejsce opodatkowania
 • wspomniany już wcześniej kod klasyfikacji działalności odpowiadający rodzajowi tej działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności).

  Jednoosobowa działalność gospodarcza –  O czym jeszcze należy pamiętać?

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zgłosić się do
ubezpieczeń jako ubezpieczony. Wcześniejsze złożenie wniosku CEIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczeń płatnika. Jeśli wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów, trzeba wypełnić dodatkowe dokumenty, takie jak: druk ZUS ZUA, gdy ktoś np. ma umowę o pracę, wypełnia ZUS ZZA (dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego).

Oprócz tego dodatkowo warto:

• warto wyrobić sobie pieczątkę z nazwą firmy, danymi adresowymi i kontaktowymi oraz identyfikującymi firmę Regon i NIP
• założyć konto firmowe, do czego niezbędne jest potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności (wydruk z systemu CEIDG).