https://prosta-spolka.pl/podstawowe-fakty/zalety-prostej-spolki-akcyjnej-infografika/

Co to jest Prosta spółka akcyjna?

Co to jest Prosta spółka akcyjna? Spółka akcyjna jest regulowana w Dziale II. art.301 § 1-5 oraz art.310-320 oraz art.323 KSH w Kodeksie spółek handlowych. Jest zazwyczaj tworzona przez jedną lub więcej osób.

Podstawą jej działalności jest kapitał zakładowy dzielony na akcje. Ich zbywalność oraz możliwa obecność spółki na giełdzie daje poczucie posiadania rzeczywistych wartości majątkowych.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi minimum 100 tys. zł.

Dolna granica wartości nominalnej akcji Jest to 1 zł (art.308 KSH).

Jakie są organy spółki akcyjnej?

– Walne zgromadzenie (art.393 §1-6 KSH) jest to organ, który ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących najważniejszych spraw spółki. Walne zgromadzenie wybiera pozostałe organy spółki. Udziela absolutorium członkom organów z wykonywanych przez nich obowiązków, jak również podejmuje decyzje w sprawie zbycia części przedsiębiorstwa. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze,
– Jakie zadania ma rada nadzorcza? (art. 381-392 KSH). Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością spółki akcyjnej we wszystkich obszarach jej działalności. Składa się co najmniej z trzech członków powoływanych oraz odwoływanych przez walne zgromadzenie, a jej kadencja trwa 5 lat,
– Jakie Twoim zdaniem zadania pełni zarząd? Jest organem kierującym spółką oraz reprezentującym ją na zewnątrz. Składa się z jednego lub z większej liczby członków, którzy mogą być odwołani przez radę nadzorczą (Rozdział III. Organy spółki. Art.368-373, art.376, 378-380 KSH).

Jakie znasz jej zalety i wady?

Do zalet spółki akcyjnej należą:

 • spółkę akcyjną charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność oraz możliwość zgromadzenia dużego kapitału
 • w spółce akcyjnej występuje łatwość przeniesienia własności oraz nieograniczona trwałość własnościPoznaj jej wady:
 • wysokie koszty założenia oraz podwójne opodatkowanie
 • jawność oraz oddzielenie własności od zarządzania

  Czy wiesz, jak powstaje spółka akcyjna?

Podstawowym dokumentem związanym z powstaniem spółki akcyjnej jest jej statut (art.304 § 1-4, art.306 KSH), który wymaga formy aktu notarialnego oraz powinien zawierać:

 • firmę oraz siedzibę spółki.
 • przedmiot działalności spółki oraz czas na jaki została powołana.
 • oznaczenie wnoszonych udziałów przez udziałowców.
 • wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego zebrania.
  Statut określa wartość nominalną akcji oraz ich liczbę ze wskazaniem czy akcje są imienne, czy też na okaziciela oraz liczbę akcji poszczególnych rodzajów. Ponadto statut wskazuje, jakie są związane z nimi uprawnienia.
 • statut zawiera także dane udziałowców oraz organy.

  Czy znasz prawne aspekty funkcjonowania spółki akcyjnej?

Prosta spółka akcyjna – P.S.A. – nowy typ spółki akcyjnej

Czy wiesz, kiedy powstał ten typ spółki? 1 marca 2020 r. pojawił się w polskim prawie nowy typ spółki kapitałowej, którą jest prosta spółka akcyjna (P.S.A.). Właśnie tego dnia weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 30 sierpnia 2019 r. poz. 1655), która wprowadza nową formę prawną spółek.

Czy wiesz co to jest nowa spółka akcyjna? Nowa forma spółki wypełnia lukę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Spółkę z o.o. jest dość łatwo otworzyć i prowadzić, ale zniechęca inwestorów. Z drugiej strony występuje spółka akcyjna, do której założenia wymagany jest wysoki kapitał zakładowy w wys. 100.000 złotych

Prosta spółka akcyjna ma stworzyć nową jakość dla polskich przedsiębiorców poprzez połączenie najkorzystniejszych cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej.

Tą nową formę prawną stosuje się dla start-upów. Ma im ułatwić założenie spółki oraz pozyskania kapitału potrzebnego do jej rozwoju.

Czy znasz różnicę między:
Prostą spółką akcyjną oraz tradycyjną spółką akcyjną?

 • są to różnice w wysokości kapitału założycielskiego
 • występuje rozluźnienie struktury organów oraz wyeliminowanie rady nadzorczej
 • istnieje dopuszczenie podejmowania uchwał na odległość

Jakie są zalety prostej spółki akcyjnej?
Do zalet prostej spółki akcyjnej zalicza się:

1/ szybką rejestrację można rozpocząć drogą elektroniczną za pomocą formularza. Umożliwia rozpoczęcie działania spółki już po 24h od jego wysłania. Dopuszcza się także postępowanie w trybie dotychczasowej „tradycyjnej” procedury otwarcia spółki

2/ można prowadzić rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej

3/ brak jest finansowej bariery założenia spółki, gdyż minimalny wymagany kapitał to 1 zł

4/  zgromadzeń akcjonariuszy mogą odbywać się przez Internet, podobnie jak uchwalanie uchwa,

5/ występuje brak skomplikowanych zasad dotyczących organów spółki, w tym brak wymogu tworzenia rady nadzorczej

6/ w przypadku tego rodzaju spółki występuje duża swoboda w ustalaniu zasad działania spółki oraz w określaniu rodzajów akcji. Także możliwych sposobów ich nabywania, np. akcje za pracę, pomysł czy usługi

7/ brak statusu spółki publicznej oraz związanych z tym restrykcyjnych procedur i wymagań. Spółka ta nie jest notowana na giełdzie.

8/ występuje uproszczoną procedurę likwidacji prostej spółki akcyjnej oraz możliwość rozwiązania spółki bez likwidacji. Likwidacja następuje poprzez przejęcie majątku przez akcjonariusza, przy zaspokojeniu wierzycieli oraz pozostałych akcjonariuszy.

Podobna forma działalności funkcjonuje we Francji oraz Niemczech, Finlandii, Słowacji oraz Luksemburgu. Nowa forma prawna wymaga jednak weryfikacji w praktyce gospodarczej.

9/ istnieje możliwość przekształcenia spółki w spółkę akcyjną lub też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wątpliwości co do zainteresowania tą formą prawną?

Zalety prostej spółki akcyjnej budzą pewne obawy dla potencjalnych inwestorów. Podejmowanie uchwał na odległość stwarza możliwości nadużyć. Również niski kapitał zakładowy stawia pod wątpliwość chęć zaangażowania w sprawy spółki jej założycieli.

W związku z tym zalety tej formy spółki mogą także okazać się jej wadami.

Niektórzy przedstawiciele środowiska biznesu oraz prawnicy uważali, że wprowadzanie tej nowej formy było niepotrzebne. Ich zdaniem jedynie skomplikowało to system prawny, gdyż wystarczyło uprościć zasady funkcjonowania sp.z.o.o.

Zwolennicy tej formy działalności uważają, iż prosta spółka akcyjna uelastyczniła Kodeks Handlowy. Prosta spółka akcyjna jest korzystna dla inwestorów oraz potencjalnych założycieli start-upów, którzy nie mają wystarczającego kapitału na rozpoczęcie działalności.