www.pixabay.com

Umowa o dzieło – co powinna zawierać?

Umowa o dzieło – co powinna zawierać? Jest umową cywilnoprawną i jest uregulowana w art. 627 – 646 Kodeksu Cywilnego.

Ten rodzaj umowy polega na wykonaniu przez osobę, która ją przyjmuje określonego dzieła dla osoby zamawiającej dane dzieło.

Osoba wykonawcy zawierając umowę o dzieło zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, tj. pewnego wyniku swoich działań, a osoba zamawiająca zobowiązana jest do wypłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło jako „umowa rezultatu”

Umowa o dzieło – co powinna zawierać? Gdy tego typu świadczenia są powiązane ze sobą w taki sposób, to umowa o dzieło jest wówczas umową wzajemną. Głównym przedmiotem umowy o dzieło jest zatem rezultat, czyli jest to tzw. umowa rezultatu.

Umowa o dzieło stanowi umowę rezultatu w tym sensie, iż osoba wykonująca dzieło jest odpowiedzialna za rezultat swojej pracy. Wykonawca dzieła, jako strona musi wykonać swoje dzieło zgodnie ze sposobem i  terminem, jaki został określony w umowie o dzieło.

Co w sytuacji, gdy są problemy z wykonaniem dzieła?

W sytuacji, gdy są problemy z wykonaniem dzieła w określonym terminie, osoba zamawiająca ma prawo do wezwania osoby wykonującej dzieło, aby zmieniła sposób jego wykonania, wyznaczając zarazem nowy termin.

Jeśli wykonawca nie spełni powyższego zlecenia, wtedy można od umowy o dzieło odstąpić lub powierzyć wykonanie poprawek, a nawet dalsze wykonanie dzieła można przekazać innej osobie na koszt przyjmującego zamówienie czyli wykonawcy.

Jaki minus umowy o dzieło”

Z tytułu umowy  o dzieło nie przysługuje urlop czy inne świadczenia , takie jak: odprawa, zasiłki itp. i w ten sposób umowa o dzieło jest bardziej opłacalna dla zleceniodawcy, ponieważ nie musi on odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.

Z tytułu umowy o dzieło obowiązkowe jest opłacenie podatku.

Wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło

Jak już wcześniej wspomniano zawarcie umowy o dzieło zobowiązuje wykonawcę do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiającego do wypłaty wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia jest określona w umowie o dzieło, nie trzeba określać kwotowo, ponieważ można wskazać także podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia.

Szczegóły dotyczące ustalania wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i wykonania tego dzieła są uregulowane w Kodeksie Cywilnym, w art. 628 – 633.

Umowa o dzieło – co powinna zawierać? Gdy umowę o dzieło zawiera konsument/osoba fizyczna z przedsiębiorcą, wówczas zastosowanie mają przepisy o sprzedaży konsumenckiej i wówczas przedsiębiorca zawsze musi potwierdzić najważniejsze postanowienia umowy o dzieło na piśmie.

Umowa o dzieło – co powinna zawierać i kogo dotcyzy? Może łączyć zarówno:

 • osoby fizyczne jak i prawne
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska.

Co to jest dzieło?

Dzieło to nic innego jak przedmiot zamówienia i przyjmujący dane zamówienie podejmuje się go wykonać.

Dodać należy, że dzieło może mieć charakter:

a/ materialny lub

b/ niematerialny.

Oto przykłady:

 • działalność dziennikarska czy artystyczna
 • prowadzenie szkoleń
 • poprowadzenie gali
 • wygłaszanie przemówień

Umowa o dzieło może polegać na utworzeniu nowego przedmiotu albo przerobienie czegoś np.:

 • malowanie obrazów.
 • przerobienie stroju

Strony umowy o dzieło wspólnie umawiają się na czas wykonania przedmiotowego dzieła.

Kodeks Cywilny  w tym właśnie zakresie nie wprowadza żadnych własnych przepisów.

Umowa o dzieło – co powinna zawierać?
Odpowiedzialność wykonawcy za wady dzieła

Ważne jest również to, iż wykonawca dzieła odpowiada za wady dzieła odpowiednio do zasad stosowanych do rękojmi przy sprzedaży.

Natomiast nie odpowiada za wadę, która powstała z przyczyny nie zawinionej przez niego a tkwiącej w materiale przedłożonym przez zamawiającego.

Można udzielić dodatkowo zamawiającemu gwarancji na dzieło i wtedy mają zastosowanie odpowiednio przepisy o gwarancji przy sprzedaży.

W odpowiednich przypadkach zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie dzieła, jeśli mógł je wykonać, ale doznał przeszkód ze strony zleceniodawcy. Wówczas należy mu się umówiona zapłata za wykonanie dzieła.

Wówczas zamawiający może odliczyć od wynagrodzenia to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu tego, że wykonanie dzieła nie nastąpiło.

Za przypadkową utratę lub uszkodzenie materiału na wykonanie dzieła odpowiada osoba, która ten materiał dostarczyła.

Wcześniejsze odstąpienie od umowy o dzieło

Istnieje możliwość wcześniejszego odstąpienia od umowy o dzieło, np.:

– opóźnianie się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła i w związku z tym niemożliwe jest wykonanie go w umówionym przez strony umowy terminie.

Wówczas zamawiający nie musi wyznaczać kolejnego, dodatkowego terminu na zakończenie i wykonanie dzieła. Wtedy przepisy prawa zezwalają na odstąpienie od umowy o dzieło:

– w przypadku gdy zleceniobiorca wykonuje dzieło wadliwie lub sprzecznie z umową, to zleceniodawca może zażądać zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć nowy termin. Jeśli wykonawca nie zastosuje się do zaleceń zleceniodawcy, wówczas on może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawę bądź dalsze wykonanie innej osobie. Koszty pozostaną po stronie przyjmującego zamówienie.

Zmiany w przepisach dot. umowy o dzieło

Od stycznia 2021 r. następują  bardzo ważne zmiany dotyczące zawierania umów o dzieło.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie będzie prowadził ewidencję zawieranych umów o dzieło. Obowiązkiem będzie poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdorazowym zawieraniu umów o dzieło. Należy w takim przypadku wypełnić odpowiedni wniosek i można już obecnie przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

Na złożenie tego typu wniosku wyznaczono termin 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

W tym formularzu należy wpisać tylko ogólne informacje, np.:

 • dane dotyczące zamawiającego i wykonawcy
 • datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło
 • przedmiot umowy

Wprowadzony powyższy rejestr ma na celu oszacowanie liczby zawieranych umów o dzieło, a informacje, które tam się znajdą będą mogły być wykorzystywane do celów statystyczno – analitycznych oraz ułatwi weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych.