www.pixabay.com

Umowa – zlecenie. Co powinna zawierać?

Umowa – zlecenie – Czym jest? Co powinna zawierać? Jest to jedna z form zatrudnienia. Jest to umowa cywilnoprawna zawierana między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Umowa – zlecenie jest umową starannego działania, tj. przy tej formie zatrudnienia ważny jest fakt wykonywania określonej pracy, a nie jej efekt.

Zawarcie umowy – zlecenia jest więc uzasadnione na przykład w takich pracach jak:

 • roznoszenie ulotek
 • sprzątanie
 • catering
 • ochrona
 • opieka nad dzieckiem
 • opieka nad osobą starszą czy niepełnosprawną

Forma zawarcia

Umowa – zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie. W formie ustnej jest wiążąca obie strony i w taki sam sposób można dokonywać wszelkich zmian w umowie między stronami.

Kodeks Pracy czy Kodeks Cywilny – a umowa-zlecenie?

Przepisy Prawa Pracy nie obejmuje osoby zatrudnionej na podstawie umowy – zlecenia.
Przy zawieraniu umowy – zlecenia, jej wykonywaniu, rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu wszelkich sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a nie Kodeksu Pracy.

Umowa- zlecenie charakteryzuje się brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe czy możliwością wykonywania obowiązków poza siedzibą zleceniodawcy.

Kodeks Pracy nie nakłada obowiązku wydawania świadectwa pracy osobom pracującym na umowę- zlecenie. Kwestia ta dotyczy wyłącznie osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, więc nie ma ani konieczności, ani zasadności wydawania tego dokumentu zleceniobiorcom.
Niemniej istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu.

Umowa – zlecenie – co powinna zawierać?

Na umowie – zleceniu powinny pojawić się następujące zapisy, tj.:

 • określenie stron umowy – zlecenia
 • opis zlecenia i określenie zakresu współpracy
 • termin wykonania zlecenia i wynagrodzenie oraz zasady dotyczące odpowiedzialności.

Zalety umowy – zlecenia dla pracodawcy

Pracodawcy chętnie wybierają formę umowy- zlecenia zamiast umowy o pracę ze względu na korzyści jakie wynikają z podpisania takiej umowy.
Główną zaletą dla zleceniodawców jest możliwość uniknięcia dużych kosztów, jakie są związane z zatrudnieniem na umowę o pracę.

Zleceniobiorcy cenią umowę -zlecenie za ogromną elastyczność, choć zdecydowana większość osób ma negatywny stosunek do tej formy zatrudnienia.

Wady dla pracownika

Zleceniobiorca, który zawarł ze zleceniodawcą umowę- zlecenie nie posiada prawa do urlopu wypoczynkowego ani wychowawczego – nie może skorzystać z opieki nad dzieckiem lub rodzicem w przypadku choroby.

Do Wad umowy – zlecenia należy bardzo ograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju świadczeń i zaplecza socjalnego. Zleceniodawca ma obowiązek w imieniu pracownika odprowadzać przynajmniej część należnych składek do ZUS.

Taka forma zatrudnienia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią ośmiogodzinnego dnia pracy i cenią sobie przede wszystkim elastyczność.

Umowa – zlecenie a składki

Od wynagrodzenia brutto pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne a dodatkowo zleceniobiorca może na własne życzenie obciążyć swoje wynagrodzenie składką na ubezpieczenie chorobowe.

Od każdej umowy – zlecenia odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18 procent świadczenia pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, dodatkowo pomniejszoną o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne nieprzekraczającej 7,75 procent podstawy wymiaru składki.

Różnica przy koszcie zatrudnienia jest wówczas kiedy zleceniobiorcą jest student do 26 roku życia – wtedy pracodawca nie odprowadza od zleceniodawcy swojej części składek do ZUS oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Umowa – zlecenie a wysokość wynagrodzenia

 • Od 2018 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy wykonywaniu pracy na podstawie zlecenia.
 • Od 1 stycznia 2019 r. wynosiła 14,70 zł brutto
 • natomiast od stycznia 2021 r. wysokość stawki została ustalona na poziomie 18,30 zł/godz.
  W związku z powyższym wynagrodzenie za godzinę wykonywania pracy nie może być niższe od tej kwoty.

  Umowa – zlecenie – zalety dla zleceniobiorcy

  Zatrudnienie na umowę – zlecenie dla niektórych osób może być lepszą opcją niż praca na umowie o pracę.

Umowa -zlecenie cechuje przede wszystkim:

 • swoboda w zawieraniu jak i rozwiązywaniu umowy, ale z drugiej strony zagrożenie zerwania z dnia na dzień dla obu stron
 • brak składek od zleceniobiorcy, który jest studentem, oraz brak obowiązku odprowadzania składki chorobowej
 • brak stałego nadzoru zleceniodawcy nad zleceniobiorcą
 • wyższe wynagrodzenie netto oraz niższe koszty pracownika dla pracodawcy
 • pomimo, iż  brak jest  przywilejów wynikających z umowy o pracę, jednak zleceniobiorca o ile znajdą się odpowiednie zapisy w umowie, może otrzymywać podobne świadczenia jak pracownik, np. urlop w okresie letnim, zwrot kosztów podróży służbowych, itp.
 • Umowa – zlecenie charakteryzuje się większą elastycznością, może być zlecana osobom trzecim
 • umowę – zlecenie można wykonywać poza siedzibą zakładu pracy.

  Jak rozwiązać umowę-zlecenie?

 • Umowę- zlecenie można wypowiedzieć w każdym czasie i mogą to zrobić obie strony.
 • Wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strona w dokonanym wypowiedzeniu określa inny termin zakończenia umowy.
 • Ponadto w umowie – zlecenia można określić termin wypowiedzenia umowy.
 • Wypowiedzenie umowy – zlecenia może nastąpić niezależnie od czasu na jaki została zawarta.
 • Po wypowiedzeniu umowa – zlecenie wygasa ze skutkiem natychmiastowym.
 • Ponadto strony mogą umieścić w dokumencie zapis dotyczący czasu wypowiedzenia, który to nie wyłącza możliwości jej wypowiedzenia w momencie z ważnych powodów.
 • Wypowiedzenie umowy – zlecenia nie musi być zawarte na piśmie, dodatkowo, wypowiedzenie powinno być ujęte w takiej formie, w której została zawarta umowa – zlecenie.
 • Wypowiedzenie umowy – zlecenia musi zawierać:
  a/ datę i miejsce złożenia wypowiedzenia
  b/ określenie stron – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby zakładu pracy lub miejsce zamieszkania
  c/ dodatkowo wypowiedzenie umowy – zlecenia powinno zawierać informację o fakcie – kto wypowiada umowę – zlecenie
  d/ w przypadku gdy powód był ważny to należy wskazać ku temu podstawy.Na samym końcu wypowiedzenia umowy – zlecenia obie strony muszą złożyć swoje podpisy.