www.pixabay.com

Usługi – czym się charakteryzują?

Usługi – czym się charakteryzują? Uslugi charakteryzuje złożoność. Posiadają także wiele cech, które różnią je od produktów. Zmiana strategii w czasach pandemii?

Definicja usług

Usługa jest działaniem lub korzyścią bez przeniesienia prawa własności, które jedna strona wymiany oferuje drugiej. Usługa jest działaniem lub grupą działań o mniej lub bardziej
niematerialnej naturze, które zwykle mają miejsce podczas interakcji między klientem a przedstawicielem usługodawcy lub klientem a fizycznym otoczeniem/systemem usługodawcy.

Strony procesu wymiany usług

Usługobiorca a usługodawca

Stroną procesu wymiany usług są: usługodawca czyli osoba lub podmiot, która świadczy daną usługę. Usługobiorca jako odbiorac, klient usługi.

Istnieje wiele różnych klasyfikacji usług w oparciu o różne kryteria.

Usługi – czym się chrakteryzują. Klasyfikacja usług

Kategoryzacja usług wskazuje na kilkanaście grup usług:

1. Transportowe (kolejowe, samochodowe, morskie, lotnicze).
2. Podróże zagraniczne (służbowe i prywatne).
3. Łącznościowe (telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie).
4. Budowlane.
5. Ubezpieczeniowe oraz Finansowe.
6. Informacyjne i informatyczne (łącznie z usługami agencji informacyjnych).
7. Prawa autorskie, patenty oraz opłaty licencyjne.
8. Pozostałe usługi na rzecz przedsiębiorstw, w tym Usługi dla ludności.
9. Kulturalne oraz  rekreacyjne,
10. Usługi rządowe, świadczone przez administrację publiczną.

Usługi związane z działalnością przedsiębiorstw i wykonywaniem odpowiednich zawodów:
1. usługi telekomunikacyjne i łączności.
2. budowlano-montażowe.
3. handlowe.
4. usługi edukacyjne
5. finansowe.
6. medyczne  oraz socjalne.
7. turystyczne oraz wypoczynkowe,
8. kulturalne oraz sportowe.
9. Usługi transportowe.
10. Pozostałe.

Podstawową klasyfikacją usług jest podział na:

 • usługi produkcyjne – nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, obróbki czy uszlachetniania,
 • usługi konsumpcyjne – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub
  pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,
 • usługi ogólnospołeczne – zaspokajające potrzeby porządkowo-
  -organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Cechy usług

Bardzo ważnym elementem teorii usług są cechy usług, których jest wiele, a które odróżniają usługi od produktów. Do podstawowych cech usług należą między innymi:

 • niematerialność 
 • nierozdzielność,
 • nietrwałość
 • różnorodność.

Niematerialność oznacza często, że usługobiorcy mają trudności z ich oceną i porównaniem. Usług nie można magazynować ani łatwo prezentować. Z tego
względu konsumenci najczęściej posługują się ceną jako podstawą oceny ich jakości. W przypadku usług znacznie wyższy jest poziom postrzeganego ryzyka oraz większe znaczenie osobistych poleceń znajomych, co pomaga w podjęciu decyzji oraz wyborze najlepszego usługodawcy.

Jedność w zakresie miejsca oraz czasu wiąże się z taką cechą usług, jak nierozdzielność.
Konsekwencją braku rzeczowej postaci usług jest również brak możliwości
produkowania ich na zapas. Nietrwałość usług odnosi się do niektórych z ich rodzajów. Ponadto, aby skorzystać z danej usługi usługodawca musi przemieścić się do usługobiorcy lub na odwrót.

Popyt i podaż usług

Usługi charakteryzują się zróżnicowaniem popytu i podaży, jak również ich substytucyjnością i komplementarnością. Mobilny charakter podaży wiąże się z możliwością dostosowania podaży do zmian popytu.

Różnorodność usług i problem ich standaryzacji.

Różnorodność usług wiąże się z niemożnością ich standaryzacji. Kontrola jakości
jest utrudniona ze względu na duży udział czynnika ludzkiego.

Jednym z kryteriów podziału usług jest odpłatność. Z tego punktu widzenia
usługi można podzielić na:
– rynkowe,
– nierynkowe.
Obecnie do usług rynkowych zalicza się te usługi, do których nabycia wystarczy
dysponować kwotą pieniężną. Są to zatem usługi odpłatne, będące przedmiotem
kupna-sprzedaży i mające określoną cenę. Pewna część usług (nierynkowych) zostaje przekazana społeczeństwu na zasadach nieodpłatnych lub z zastosowaniem częściowej odpłatności. Są to usługi publiczne.

Ze względu na charakter potrzeb usługi można podzielić na:
– podstawowe,
– wyższego rzędu.

Usługi podstawowe charakteryzuje obiektywny przymus konsumpcji. Dotyczy
to zwłaszcza:

– wynajmu mieszkania,
– dostaw energii i wody,
– odprowadzania ścieków,
– komunikacji i łączności,
– oświaty i wychowania,
– opieki zdrowotnej oraz handlu,
– usługi konserwacyjno-naprawcze i inne.

Usługi są wymieniane na rynku. Rynek usług jest odrębnym zagadnieniem, jednak podobnie jak na rynku towarów, dochodzi do procesu wymiany między usługodawcą a usługobiorcą.