www.pixabay.com

Umowa kupna-sprzedaży przez Internet.

Umowa kupna-sprzedaży przez Internet. Szczególnym rodzajem sprzedaży konsumenckiej jest umowa na odległość, gdzie przy jej zawieraniu nie muszą być obecne dwie strony transakcji. Umowa o dzieło – co powinna zawierać? 

Dlatego w tym przypadku, prawo przewiduje szczególną ochronę dla konsumentów.

Umowa kupna-sprzedaży przez internet. Coraz częściej dokonujemy zakupów przez Internet, gdzie niestety sklepy internetowe nie zawsze działają zgodnie z prawem.

Co powinna zawierać umowa na odległość?

Dla umów zawieranych na odległość wymagana jest konieczność podania ważnych informacji. Konsument, najpóźniej w dniu złożenia propozycji zawarcia takiej umowy na odległość musi otrzymać następujące dane:

– imię i nazwisko, adres zamieszkania/ siedziba/ przedsiębiorcy

– organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, oraz numer, pod jakim dany przedsiębiorca został zarejestrowany

– istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot

Osoba dokonująca zakupu przez Internet, powinna dokładnie wiedzieć z kim zawiera umowę i dlatego osoba bądź firma, świadcząca usługi przez Internet musi udzielić kupującemu informacji podstawowych, które też muszą być widoczne na stronie internetowej.

Są to następujące informacje: adresy elektroniczne, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwę firmy, siedzibę i adres firmy.

Rodzaj umowy z punktu widzenia prawnego

Umowa kupna sprzedaży jest umową cywilnoprawną, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy – zgodnie z art. 535 Kodeksu Cywilnego. Natomiast kupujący zobowiązuje się do zapłacenia i odebrania tej rzeczy.

Kiedy forma ustna a kiedy pisemna?

Każda umowa może zostać zawarta ustnie lub drogą elektroniczną o ile nie dotyczy takich spraw:

– sprzedaży nieruchomości

– umowy przenoszącej autorskich praw majątkowych

– umowy licencyjnej wyłącznej

W zawarciu umowy przez Internet najważniejsze jest „złożenie oświadczenia woli”.

Aby umowa przez Internet była ważna, to musi być czytelne i wyraźne wyrażenie woli jej zawarcia. W odpowiedzi na maila, na samym końcu jest adnotacja:

„ Zapoznałem się z umową i akceptuję jej warunki” i w ten sposób wyrażamy taką wolę.

Obecnie istnieje też wygodny i bezpieczny sposób na podpisanie umowy, polegający na skorzystaniu z portalu Podpisz. to.

Ważność umowy

Aby umowa przez Internet była ważna to też musi dotyczyć spraw, dla których przepisy nie wymagają zachowania dla danej umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności np. wspomniana już umowa sprzedaży nieruchomości.

Umowy na odległość dotyczą sprzedaży wysyłkowej – katalogi , ogłoszenia, z wydrukowanym formularzem zakupu, bądź za pośrednictwem kanałów elektronicznych – sprzedaż przez telefon, sklepy internetowe.

Osoba kupująca w ten sposób może od takiej umowy na odległość odstąpić bez podania przyczyny. Robiąc zakupy przez Internet, w wirtualnym sklepie, klient zawiera umowę kupna ze sprzedawcą.

Tryb ofertowy zawarcia umowy przez Internet

Osoba kupująca klika na daną rzecz i umieszcza go w wirtualnym koszyku oraz wypełnia formularz zamówienia. I w ten sposób zostaje zawarta umowa kupna – sprzedaży.

Najczęściej przy tego typu zakupach mamy do czynienia z umowami zawieranymi w trybie ofertowym.

Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej musi przed zawarciem umowy poinformować klienta w sposób zrozumiały o

  • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy
  • o skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty
  • zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania, udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy
  • językach, w których umowa może być zawarta
  • metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych , które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie
  • kodeksach etycznych, które stosuje, o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Moment zawarcia umowy

W momencie, kiedy klient przyjmuje ofertę, umowa zostaje zawarta.

Zgodnie z art. 70 § 1 k. c. „w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu”.

System komputerowy w e-sklepie sam generuje potwierdzenie złożenia zamówienia, czyli przyjęcia oferty.


Miejsce zawarcia umowy

Ważną kwestią jest ustalenie miejsca zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 70 § 2 k. c. „w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania lub w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy”.

Umowa zostaje zawarta w miejscu siedziby przedsiębiorcy lub w miejscu zamieszkania gdy chodzi o osobę fizyczną.

Po zawarciu umowy na sprzedającym nadal ciąży obowiązek informacyjny.

Możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Informacje wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów muszą zostać potwierdzone i to na piśmie. Wraz z towarem kupujący musi otrzymać informację od sprzedającego potwierdzającą wszystkie wymagane informacje. W przypadku braku takiej informacji, będzie to działało na niekorzyść e-sklepu.

Klient w ten sposób zyskuje dodatkowy czas na rezygnację z towaru i zamiast 10 dni ma aż 3 miesiące na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn. W przypadku , gdy do zamówienia dołączona jest faktura , a nie ma natomiast żadnej informacji o prawie odstąpienia od umowy, to wówczas klient ma trzy miesiące na zwrot towaru. Natomiast, w sytuacji gdy klient otrzyma towar i dopiero po jego otrzymaniu zostaje dostarczone pismo ze wszystkimi wymaganymi prawem informacjami, klient na odstąpienie od umowy ma 10 dni.

W przypadku, gdy usługi świadczy osoba fizyczna, która może wykonywać dany zawód pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów ustawowych, np. prawnik, musi potwierdzić spełnienie tych wymagań. Musi wówczas podać samorząd zawodowy, do którego należy, tytuł zawodowy, państwo, w którym został tytuł zawodowy przyznany, numer w rejestrze publicznym, wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr.

Usługodawca musi również powiadomić o istnieniu zasad etyki zawodowej, dotyczących danego zawodu oraz o sposobie dostępu do tych zasad oraz muszą zostać podane informacje, które są wymagane dla umów zawieranych na odległość.