www.pixabay.com

Jak osiągnąć zysk w biznesie?

Jak osiągnąć zysk w biznesie? Biznes jest z natury swojej nastawiony na zysk. Jak odnieść sukces w biznesie?

Chociaż są przedsiębiorstwa nastawione na zysk i takie, które mają inne ważniejsze cele. Określa się je jako non-profit.
Aby mówić, jak osiągnąć zysk w biznesie, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to jest zysk?

Co to jest zysk?

Zysk jest kategorią wieloaspektową. Jest to kategoria uniwersalna.

Jest celem działalności gospodarczej.

Jak osiągnąć zysk w biznesie? Zysk rozumiany ogólnie jako dodatni wynik działalności gospodarczej, stanowi istotną kategorię ekonomiczną i najważniejszy element zainteresowania nie tylko właścicieli, wspólników czy akcjonariuszy, ale również innych podmiotów, takich jak inwestorzy, kontrahenci, wierzyciele czy konkurenci działajjący na rynku.

Powstanie zysku oraz jego wielkość stanowi podstawę rozwoju przedsiębiorstwa i oceny efektywności jego prowadzenia. Z perspektywy przedsiębiorcy ważny jest przede wszystkim zysk netto. Stanowi on bowiem źródło finansowania ewentualnych inwestycji, zwiększających potencjał gospodarczy oraz zdolność konkurowania przedsiębiorstwa na rynku.

Wyróżnić można trzy odrębne perspektywy definiowania zysku jako kategorii ekonomicznej

Pojęcie zysku na gruncie prawa handlowego

Zysk na gruncie prawa handlowego można ogólnie określić jako nadwyżkę wpływów pieniężnych nad wydatkami i obowiązkowymi płatnościami składek i  obciążeń podatkowych w określonym czasie. Szczegółowe zasady ustalania zysku w spółce określają
przepisy ustawy o rachunkowości. Od określonego zysku należy odjąć podatki,
do zapłaty których zobowiązana jest spółka, aby otrzymać zysk netto

Prawo wspólnika (akcjonariusza) do dywidendy, czyli prawo do otrzymania
w postaci pieniężnej przypadającej na niego części rocznego zysku spółki, jest
podstawowym prawem majątkowym związanym z funkcjonowaniem spółki kapitałowej, a zysk z akcji czyli dywidenda w odniesieniu do spółki akcyjnej. Jednak akcjonariusze nie zawsze otrzymają wypłatę zysku w postaci dywidendy. Może być sytuacja, że w danym roku dywidenda nie będzie wypłacana z powodu małych zysków lub konieczności przekazania nadwyżki na inne cele.

Zysk jako kategoria prawa bilansowego

Pojęciem pokrewnym dla zysku jest przychód. Przychody i zyski należą do kategorii ekonomicznych wskazujących, co do zasady, miary wyników finansowych podmiotu sprawozdawczego. Pomimo, iż z ekonomicznego punktu widzenia przychody i zyski różnią się od siebie w istotny sposób, to w ujęciu bilansowym są opisywane wspólną definicją.

Przychody stanowią miarę o charakterze podstawowym, natomiast zyski to na ogół miara
wynikowa, odzwierciedlająca nadwyżkę przychodów nad kosztami, osiągnięta
przez podmiot w danym okresie.

Zysk jako kategoria prawa podatkowego

Z równoległego obowiązywania prawa bilansowego i podatkowego w stosunku do jednostek gospodarczych wynikają określone konsekwencje rozliczeniowe i finansowe. Wyrazem tego jest ustalanie dwóch kategorii wyników: wyniku finansowego (rachunkowego, bilansowego) brutto i wyniku podatkowego. Wynik finansowy, określany w oparciu o przepisy prawa bilansowego, oraz wynik podatkowy nie są kategoriami tożsamymi

Zysk w ujęciu podatkowym to dochód podatkowy zdefiniowany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania przychodu osiągnięta w roku podatkowym.

Wnioski

W związku z tym, że kategoria zysku ma charakter interdyscyplinarny, nie można postrzegać jej na gruncie wyłącznie jednej dziedziny prawa handlowego czy prawa podatkowego czy bilansowego.

Definiowanie czym jest zysk wiąże się z występowaniem problemów interpretacyjnych, wynikających z konieczności odwołania się do więcej niż jednego aktu prawnego i potrzeby szczegółowego rozważenia związków zachodzących pomiędzy unormowaniami należącymi do różnych dziedzin prawa.

W odniesieniu do kategorii zysku, w obecnym stanie prawnym, trudno uznać przepisy prawa handlowego, bilansowego i podatkowego za spójne