www.pixabay.com

Co to jest kontrakt menadżerski?

Co to jest kontrakt menadżerski? Jest jedną z form zatrudnienia managera.

Daje znaczną swobodę kształtowania stosunków między managerem a firmą.

Reguluje obowiązki managera oraz wymagrodzenie i inne warunki umowy oraz benefity.

System prawny daje kilka możliwości zatrudniania menedżerów:

 • Jedną z nich jest umowa o pracę, która nierzadko budzi kontrowersje wynikające z istoty czynności zarządczych i stosunku pracy.
 • Drugą formą zatrudnienia jest kontrakt menedżerski, który może zostać zawarty z osobą fizyczną z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą albo z osobą prawną.Czym dokładnie jest umowa kontraktowa oraz jakie są jej zalety i wady.

Czym jest kontrakt menedżerski?

Umowa kontraktowa (inaczej zwana właśnie kontraktem menedżerskim) to specyficzna forma zatrudnienia, określana mianemumowy nienazwanej.

Jest ona nieuregulowana przepisami prawa – źródłem prawnym tego typu umów jest zasada swobody umów (art. 353 K.c.). Strony umowy mogą zatem swobodnie kształtować jej treść.

Umowa menedżerska znajduje zastosowanie przede wszystkim w spółkach, w których wspólnicy nie wykazują chęci pełnienia funkcji w zarządzie, a wolą powierzyć tę rolę wysoko wykwalifikowanym specjalistom.

Istotą tej formy jest dwustronna umowa zawierana między przedsiębiorcą a usługobiorcą, który zobowiązuje się do odpłatnego zarządzania przedsiębiorstwem. Usługa, której dotyczy umowa, polega na realizacji procesu planowania, organizowania, kierowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa.

Umowa kontraktowa daje pełną swobodę w kwestii kierowania przedsiębiorstwem. Menedżer samodzielnie dokonuje wyboru stylu zarządzania. Dzięki temu zyskuje możliwość wykorzystania zdobytego dotychczas doświadczenia zawodowego, kontaktów handlowych, wypracowanego przez siebie wizerunku i reputacji. Takiej swobody nie daje stosunek pracy, w którym pracownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń przez pracodawcę.

Specjalistom zatrudnianym na podstawie umowy menedżerskiej stawiane są bardzo wysokie wymagania. Istotą tej umowy jest samodzielnie i niezależnie działanie.

Kontrakt menedżerski zobowiązuje do:

 • zaangażowania w rozwój przedsiębiorstwa,
 • wprowadzenia nowych sposobów na zarządzanie i
 • do realizacji skutecznych form motywowania pracowników.

Kontrakt menedżerski powinny zawierać osoby, które preferują nienormowany czas pracy. Menedżer samodzielnie podejmuje decyzje o tym, kiedy i jak długo wykonuje swoje obowiązki.

Wynagrodzenie menedżera

Nie ma prawa do minimalnego wynagrodzenia, Wynagrodzenie menedżera z reguły składa się z dwóch elementów:

 • Pierwszym z nich jest podstawa o stałej wysokości
 • drugi to część zmienna, której wysokość zależy od uzyskanych efektów.

Strony mają prawo do dowolnego ustalania systemu wynagradzania. Samodzielnie podejmują decyzję co do terminu i miejsca wypłaty świadczeń.

W umowie na kontrakt menedżerski, poza „pensją”, strony mogą uwzględnić także inne świadczenia, jak np. odprawę czy dodatki socjalne.

Jakim składkom ZUS podlega kontrakt menedżerski?

Co to jest kontrakt menadżerski? Jeśli czynności związane z kontraktem menedżerskim wykazują cechy stosunku pracę to uznaje się go za umowę o pracę. Wówczas kontrakt menedżerski podlega obowiązkowo wszystkim składkom

Jeśli jednak kontrakt został zawarty z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wtedy takie zatrudnienie jest traktowane jak każda inna umowazlecenie zawarta z osobą fizyczną.

Co to jest kontrakt menadżerski? Wady kontraktu menedżerskiego

Swoboda działania to największa z zalet kontraktu menedżerskiego. Jednak kontrakt taki posiada również wady, takie jak:

 • zwiększa on odpowiedzialność menedżera, który odpowiada całym swoim majątkiem osobistym.
 • może być obciążony karami, które są znacznie większe od odpowiedzialności pracownika.
 • brak jest ochrony trwałości stosunku pracy. Kontrakty menedżerskie dają właścicielowi dużą swobodę w rozwiązywania umowy z menedżerem. Co więcej, w tym przypadku nie jest wymagane wskazania przyczyny.
 • Wadą kontraktu menedżerskiego jest również brak prawa do świadczeń typowych dla stosunku pracy, tj. do urlopu wypoczynowego oraz chorobowego.
 • obowiązuje zakaz konkurencji.

Podsumowując, kontraktu menedżerskiego jest mniej korzystny niż umowa o pracę z punktu widzenia świadczeń. Z drugiej strony manager ma swobodę w wykonywaniu obowiązków, co może przyczynić się do rozwoju zawodowego.