www.pixabay.com

Co to jest kontrakt handlowy?

Co to jest kontrakt handlowy? Kontrakt rozumiany jest jako dobrowolne porozumienie o wzajemnych zobowiązaniach dotyczące wymiany dóbr między stronami. Jest więc dwustronną transakcją, gdzie strony zgadzają się na realizację pewnych zobowiązań w określonym czasie . Co to jest kontrakt menadżerski?

Stąd podział na:

  • kontrakty krótkoterminowe
  • długoterminowe.

Czas trwania kontraktu określa jego stopień sztywności.

Cechy charakterystyczne kontraktu

Charakterystycznymi cechami kontraktu są:

porozumienie się stron w sprawie swoich relacji, czyli planowanie relacji, oraz istnienie legalnych sankcji, które można prawnie egzekwować.

Kontrakty można podzielić na: kontrakt pełny oraz niepełny lub względnym.

Kontrakt niedoskonały (niepełny)

Jets to taki kontrakt, który posiada luki, brakujące jednoznaczne ustalenia i dlatego musi być „dopełniony” poprzez renegocjacje lub przy pomocy sądów.

Warto podkreślić, że kontraktowanie jest zawsze umocowane w określonym zbiorze uprawnień własnościowych (praw własności), stąd należy zawsze upewnić się przed podpisaniem kontraktu czy strona, która chce go podpisać jest do tego uprawniona. Czy ma odpowiednie pełnomocnictwa?

Elementy kontraktu

Elementy kontraktu określa się jako klauzule.

Klauzule można podzielić na:

  • podstawowe
  • dodatkowe

Do elementów podstawowych należą między innymi:

oznaczenie towaru:
– nazwa oraz znak firmowy kontrahenta
– kraj miejsca przeznaczenia oraz pochodzenia
– kraj nadawcy
– znaki ostrzegawcze
– liczba i numery kolejnych opakowań
– oznaczenie numeru kontraktu
– cechy produktu, którego kontrakt dotyczy i inne