www.pixabay.com

Rola zarządu w firmie.

Rola zarządu w firmie. Zarząd to organ wykonawczy przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  Jaki rodzaj spółki wybrać?, jak również takich podmiotów jak: spółdzielnie mieszkaniowe oraz fundacje. Zarząd składa się z kilku osób – prezesa, wiceprezesa oraz członków zarządu.

Natomiast odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania ponoszą wszyscy członkowie zarządu, a także wszyscy członkowie wewnętrznego organu nadzoru.

Wewnętrzne organy zarządu to:

  • rada nadzorcza,
  • komisja rewizyjna rady nadzorczej,
  • rada fundacji.

Natomiast to zarząd ma prawo i obowiązek bieżącego kierowania organizacją, spółdzielnią, fundacją. Ma prawo zawierania umów, zatrudniania pracowników, zarządzania majątkiem, i za te właśnie działania ponosi odpowiedzialność.

Zadaniem wewnętrznego organu nadzoru jest kontrola działania zarządu i dlatego członkowie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej mogą odpowiadać tylko za te sprawy, wynikające z tego, że nieprawidłowo wykonywali swoje zadanie, czyli kontrolę.
Odpowiedzialność zarządu wynika z przepisów prawa.


Rola zarządu. Czynności zarządu

Zarząd w danej organizacji wykonuje następujące czynności:

reprezentowanie firmy czy spółki; tj. zawieranie umów, zawieranie innych zobowiązań w imieniu firmy, reprezentuje firmę przed sądem czy innymi organami, podejmuje wszystkie czynności prawne.
prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, takich jak: podejmowanie decyzji o charakterze gospodarczym, kreowanie polityki działania firmy.

Ważną rolę w organizacjach, które mają osobowość prawną sprawuje biuro zarządu.
Praca osób tam zatrudnionych ma większe znaczenie i większą odpowiedzialność niż praca w zwykłym sekretariacie w biurze.

Biuro zarządu

Biuro zarządu firmy zajmuje się n/w pracami:
– sprawy organizacyjno – administracyjne, organizowanie spotkań zarządu
– sporządzanie dokumentacji, prowadzenie księgi protokołów, sprawozdań zarządu
– sporządzanie protokołów z walnych zebrań
– przygotowywanie pism wychodzących.
Organizowane są szkolenia dla tych pracowników, którzy zarządzają biurami zarządów. W trakcie szkoleń przedstawiane są tematy dot. organizacji biura zarządu, organizowanie posiedzeń rady nadzorczej oraz porusza się kwestie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych.

Prezes Zarządu

Prezes zarządu natomiast ma bardzo szerokie kompetencje, choć ciąży na nim odpowiedzialność za właściwe prowadzenie firmy.
Odpowiada również materialnie za działanie na szkodę spółki.
W spółkach osobowych takich jak : spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, nie występuje stanowisko prezesa zarządu. Firmą wówczas zarządzają bezpośrednio właściciele, lub dyrektor generalny, którego mianują właściciele do zarządzania spółką.

Członkowie Zarządu

Członkowie zarządu najczęściej jednak nie zajmują się szczegółowymi problemami związanymi z produktem w przedsiębiorstwie, ponieważ za decyzje dot. danego produktu zwykle odpowiada właśnie personel niższego szczebla.
To on dostarcza raporty dla zarządu. Jeśli firma jest mała, to tę funkcję pełni jedna osoba.

Spółka z o.o. w przeciwieństwie do spółki cywilnej i spółki osobowej czy spółki jawnej działa przez organy nie przez osoby wspólników. Zarząd spółki z o.o. pełni bardzo ważne funkcję. A mianowicie, prowadzi wszystkie sprawy spółki a także ją reprezentuje.
Poprzez prowadzenie spraw spółki rozumie się podejmowanie wszystkich decyzji gospodarczych, decyzji związanych z działalnością spółki.
Natomiast reprezentowanie spółki to nic innego jak dokonywanie czynności w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to składanie oświadczeń woli, przyjmowanie oświadczeń woli, występowanie w sądzie oraz przed organami administracji rządowej, czy też organami administracji samorządowej.
Ale występują także takie sytuacje, że zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może reprezentować spółki z o.o. podczas wykonywania czynności prawnych.
Są to np. sytuacje gdzie jest zawierana umowa pomiędzy spółką z o.o. , a członkiem zarządu spółki.

Prowadzenie spraw spółki dotyczy stosunków wewnętrznych spółki z o.o.
Reprezentacja spółki dotyczy relacji zewnętrznych – wyrażenia ustalonej już wewnętrznie woli spółki wobec osób trzecich, tj. kontrahentów.
Reasumując – zarząd spółki z o.o. pełni kluczową rolę w tej spółce, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych zarząd ma przyznane dwie kluczowe dla spółki z o.o. kompetencje prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania spółki na zewnątrz .
Prezesa zarządu występuje przeważnie w spółkach kapitałowych, a zarząd odpowiada przed właścicielami firmy. W przypadku spółek osobowych nie ma stanowiska prezesa zarządu, tutaj firma zarządzana jest bezpośrednio przez właścicieli.
Kompetencje prezesa zarządu sprowadzają się do reprezentowania firmy przed sądami a także dbałość o dobro i rozwój firmy. Do jego zadania należy również nadzór nad finansami firmy.

Obowiązki Prezesa Zarządu

Do obowiązków prezesa zarządu należą:

– kontrola działalności firmy
– wdrażanie planów i strategii
– sprawne i prawidłowe gospodarowanie majątkiem
– współpraca z radami nadzorczymi
– reprezentowanie spółki na zewnątrz.

Prezes zarządu musi posiadać wyższe wykształcenie, oraz biegłą znajomość języków obcych, doświadczenie na stanowisku kierowniczym, ważne również jest: umiejętność kierowania ludźmi, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
Prezes zarządu kontroluje działalność całego zarządu, reprezentuje spółkę na zewnątrz, dba o interesy spółki. Prezes opracowuje i wdraża plany rozwoju spółki , ale tu jest wymagana zgoda całego zarządu. Odpowiedzialność i praca prezesa zarządu to niestety bardzo duży stres a także niewymiarowy czas pracy.

Prezes a Dyrektor Zarządzający

Spotykamy również drugą nazwę, tj. dyrektor zarządzający, który jest odpowiednikiem prezesa zarządu. Obowiązki i zadania dyrektora zarządu są takie same , jak w przypadku prezesa zarządu.

Prezes zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami nie ma większych uprawnień niż pozostali członkowie zarządu. Funkcja prezesa zarządu wiąże się ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi.

Odpowiedzialność członków zarządu jest znacznie większa niż odpowiedzialność członków organów kontroli wewnętrznej.

Za planowanie i rozwój nowych produktów w firmie odpowiedzialny jest dyrektor, albo kilka osób z zarządu.
Pracownicy na wyższych stanowiskach muszą mieć ostateczny głos w podejmowaniu decyzji dotyczących produktów. Jest to bardzo ważne, ponieważ zależności pomiędzy osobami zaangażowanymi w podejmowanie decyzji i to zarówno między poszczególnymi działami, jak i w ramach odpowiedniego działu firmy – są wielorakie.