https://techmine.pl/warsztat-tworzenia-modelu-biznesowego/

Co oznacza model biznesu?

Model biznesu danego przedsiębiorstwa oznacza zupełnie coś innego dla każdej firmy. Nie zawsze jest przez nie zdefiniowany czy uświadamiany, ale jego opis i analiza może być cenne dla oceny potencjału i możliwości rozwoju biznesu. Specyficzny model biznesu danego przedsiębiorstwa decyduje niejednokrotnie o jego sukcesie, ponieważ wyróżnia dane przedsiębiorstwo wśród innych podobnych, działających na rynku.

Model biznesowy charakteryzowany jest jako:

 • ogólny opis funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • sposób zarządzania przedsiębiorstwem zapewniający generowanie dochodu,
 • procedura kreowania produktu/usługi
 • sposób wykorzystania szans biznesowych zorientowany na osiąganie celów,
 • tworzenie łańcucha wartości.

Różnica między strategią a modelem biznesu – co oznacza model biznesu?

Między modelem a strategią istnieje silne powiązanie, ale przy łączeniu tych dwóch pojęć mogą pojawić się pewne problemy interpretacyjne: co jest strategią a co modelem biznesu. Ważne jest określenie relacji między modelem biznesowym a strategią, ponieważ strategia biznesowa w długim okresie determinuje i wpływa na model biznesowy, co z kolei determinuje strategię średniookresową oraz taktykę danej firmy.

Falencikowski A.: Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice, W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, ISNN 1899-3192, s. 91.

Co oznacza model biznesu a strategia firmy. Strategia firmy nie jest ważniejsza od modelu biznesowego i odwrotnie, ponieważ model biznesowy określa środki i sposoby realizacji celów, które są formułowane w ramach strategii przedsiębiorstwa.

Odpowiadając na pytanie: Co oznacza model biznesu? Co jest ważniejsze, strategia czy model biznesu, można powiedzieć, że są to elementy nierozerwalne, jedno jest zależne od drugiego.

Wszystkie poniższe twierdzenia są prawdziwe

Strategia to część modelu biznesowego, która zajmuje się rzeczywistością i konkurencją. Model biznesu mówi nam, jaka jest wewnętrzna architektura przedsiębiorstwa, co stanowi jego misję oraz podstawę do kreowania strategii. To część strategii, która łączy jej elementy.

Większość badaczy charakteryzuje strategię jako element wchodzący w skład modelu biznesowego, ale strategia jest konsekwencją modelu biznesowego. Natomiast zdaniem innych badaczy model determinuje strategię, a nawet ją ogranicza.

Następstwem przyjętego modelu biznesowego jest strategia.

Model biznesowy. Profesjonalne narzędzie (9 etapów)

Model biznesu można najprościej scharakteryzować przy pomocy czterech pytań:

 • kto jest klientem firmy ?
 • co firma sprzedaje?
 • jak wytwarza produkty i usługi?
 • dlaczego jej działalność jest rentowna?

Co oznacza model biznesu? Elementy modelu biznesu:

Segmenty klientów

Segmentacja klientów to rozróżnienie na grupy klientów o podobnych potrzebach i problemach, ale jest to także dywersyfikacja czyli obsługa zupełnie różnych i odrębnych grup klientów.
Za odrębny segment można uznać grupę klientów, jeżeli spełnia ona następujące kryteria:

 • jej członkowie są skłonni zapłacić za inne cechy oferty
 • występuje konieczność dotarcia do niej odrębnymi kanałami dystrybucji
 • potrzeby takiej grupy wymagają przygotowania odrębnej oferty

Propozycja wartości

Jest to zbiór korzyści, jakie firma oferuje swoim klientom, które mają rozwiązać ich problemy. Są to produkty lub usługi generujące jakieś konkretne wartości dla poszczególnych segmentów klientów. Dzięki propozycji wartości klienci wybiorą ofertę danej firmy, przedkładając ją nad ofertę innych firm konkurencyjnych.

Kanały

Są to sposoby dotarcia do klienta oraz formy kontaktu, komunikacji, dystrybucji oferowanych produktów i usług. Kanały pełnią kilka ważnych funkcji:

 • podnoszą świadomość klientów na temat produktów i usług oferowanych przez firmę, jak również
 • pomagają klientom wyrobić sobie opinię na temat oferty firmy, ale także
 • umożliwiają klientom nabycie konkretnego produktu lub usługi, ponadto
 • zapewniają klientowi wsparcie już po dokonaniu zakupu

Relacja z klientami

Ma miejsce głównie poprzez kontakt oraz pozyskiwane opinie od klientów na temat oceny produktów czy usług oferowanych przez daną firmę. Firma może budować relacje z klientami, mając na względzie osiągnięcie celów, takich jak:
• pozyskiwanie oraz zatrzymywanie klientów,
• zwiększanie sprzedaży (wzrost wartości transakcji).

Strumienie przychodów i struktura kosztów

Jest to analiza tego, skąd pochodzą przychody oraz jakie są rodzaje kosztów.

Kluczowe zasoby

Kluczowe zasoby to wszystko co posiada firma oraz to co ma służyć wytworzeniu produktu oraz usługi. W szczególności mogą to być zasoby fizyczne, takie jak: budynki, a także infrastruktura czy ziemia. Kolejną grupą są zasoby ludzkie tzw. kapitał ludzki, który niejednokrotnie decyduje o sukcesie danej firmy. Zasoby finansowe są niezbędne dla działalności każdej firmy i mogą być pozyskiwane z różnych źródeł na początkowym etapie działalności, a następnie pochodzą z tego, co firma sobie wypracuje. Kolejjną grupą są zasoby intelektualne, które decydują o potencjale rozwoju danej firmy.

Wszystkie te kluczowe grupy przedstawiono poniżej:

 • zasoby fizyczne: budynki oraz infrastruktura, jak również ziemia
 • kapitał ludzki, a także
 • zasoby finansowe oraz
 • potencjał intelektualny

Kluczowe zadania

Jest to odpowiedź na pytania, co jest istotą działania danej firmy, ale również co należy realizować w ramach działalności tej firmy.

Najważniejsi partnerzy

Najważniejsi partnerzy to w pierwszej kolejności dostawcy i współpracownicy. Są to tzw. interesariusze danej firmy. Krąg partnerów rozszerza się w miarę rozwoju danej firmy i ekspansji na kolejne rynki.

Koncepcja modelu biznesu

Koncepcja modelu biznesu ma zastosowanie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Każde przedsiębiorstwo posiada indywidualny model biznesu, który należy rozpoznać i określić.

Model biznesu to architektura przepływu produktu, usługi oraz informacji, jak również opis uczestników procesu biznesowego. Stanowi on metodę umiejętnego połączenia wizji i planu przedsiębiorstwa do realizacji jego celów strategicznych oraz wdrażania w życie planowanej koncepcji działania z możliwościami jej wykonania. Jest to logika funkcjonowania systemu biznesowego, który powinien być nastawiony na tworzenie wartości.

Model biznesu to uproszczenie skomplikowanej rzeczywistości, wspierające identyfikację fundamentów biznesu oraz planowanie jego rozwoju. Jest to dokładny opis kierunków oraz zakresu rozwoju przedsiębiorstwa informujący przedsiębiorcę, w jaki sposób należy zaspokajać potrzeby nabywców, wykorzystując w tym celu rynek i własne zasoby.

Potocznie mówiąc: Model biznesu to sposób na zarabianie pieniędzy.