www.pixabay.com

Co to jest motywacja pracownika?

Co to jest motywacja pracownika? Motywację możemy rozumieć jako:

 • intencja,
 • zamiar,
 • chęć,
 • pragnienie,
 • życzenie,
 • zainteresowanie czymś.

Takie odczucie pozwala wytworzyć chęć do realizowania konkretnych celów. Motywacja występuje w sytuacji, gdy ludzie czegoś potrzebują i są w stanie zaspokoić potrzebę dzięki danej aktywności.

Różne koncepcje pojęcia motywacji

Co to jest motywacja pracownika? Istnieje znaczna ilość różnych definicji motywacji z punktu widzenia różnych dziedzin nauki.

Na przykład według psychologów motywacja jest związana z kierunkiem lub siłą zachowania ludzkiego.

Motywacja to oddziaływania ukierunkowane na osiągniecie zamierzonego celu oraz efektu, a także oczekiwanych zarówno postaw jak i zachowań ludzi w określonej organizacji.

Dzięki motywacji człowiek może poznać wiele czynników natury. Mogą być to czynniki psychiczne lub fizjologiczne, świadome bądź nieświadome. Motywacja to samorozwój, utrzymanie roli społecznej itp.

Motywowaniem pracowników nazywa się pobudzenie ludzi do określonych zachowań, nastawionych na cele firmy.

Motywowaniem można nazwać wpływ na postawę oraz zadania ludzi za pomocą szczególnych bodźców, które zamieniają się w motyw a następnie aktywność. Motywowanie do pracy to zastosowanie różnych narzędzi instrumentów, które oddziałują na człowieka. 

Motywacja może być uznawana za problem osobisty pracownika. Motywacja ukazuje się podczas próby odnalezienia przyczyny, która wpływa bezpośrednio na działanie. Jest to proces, dzięki któremu człowiek ma siłę do zrobienia czegoś.

Co to jest motywacja pracownika? Motywację można określić poprzez dwa czynniki, takie jak:

 • kierunek
 • natężenie.

Kierunkiem można nazwać cel, który chcemy osiągnąć a natężenie to intensywność jaką wkładamy do wykonania danej czynności.

Motywacja jest istotnym czynnikiem, który wpływa na przedsiębiorstwo. Jest procesem psychicznym, który ma wpływ na kierunek oraz energie jaką człowiek jest w stanie poświęcić. Pozwala rozbudzić ludzki organizm do podjęcia określonego zadania. Można stwierdzić, że są to procedury, dzięki którym pracownicy w firmie są ukierunkowani na osiągnięcie określonego celu.

Zweryfikowanie potrzeb osób pracujących w przedsiębiorstwie nie jest łatwe.

Analiza potrzeb i motywacji pracownika pozwala na przydzielanie pracownika na konkretne stanowisko pracy.

Motywacja pozwala podjąć decyzję, dzięki której określi rozpoczęcie czynności danego typu. Podjęcie decyzji wymaga połączenia pracy z celem.

Dzięki motywacji można wykreować nastawienie pracownika do danego działania.

Motywacja może poprawić jakość, skuteczność czy też sprawność działania, dzięki czemu zwiększa się szansę na realizację postawionych przez przedsiębiorstwo celów.

W przeciwnym razie zwiększony może być czas potrzebny do zarządzania firmą, a także konieczność sprawdzania pracy pracownika, a to z kolei może spowodować różne konflikty. W takiej sytuacji następuję kryzys motywacyjny, co powoduje zwiększenie kosztów działalności firmy w obszarze zarządzania personelem, ale może przekładać się także na ogólny spadek zysków i efektywności działania danej firmy.

Co to jest motywacja pracownika? Cele szczegółowe motywacji:

 • pobudzanie pracowników do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych przez organizację

 • zachęcanie do zwiększenia wydajności

 • do rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego

 • pobudzanie pracowników do szanowania zasad, które organizacja uważa za ważne

 • skłanianie pracowników do podejmowania trudniejszych oraz bardziej odpowiedzialnych zadań w organizacji.

Co to jest motywacja pracownika?

Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną.

 • Motywacja wewnętrzna przedstawia pracę, którą wykonuje pracownik ze względów osobistych, dzięki której może realizować się. Wewnętrzna motywacja jest lepsza niż zewnętrzna.
 • Motywowanie zewnętrzne polega na stosowaniu różnorodnych nagród oraz kar.Nagrodą może być np.:
 • wyższe wynagrodzenie,
 • możliwość awansu,
 • nagroda w formie rzeczowej,
 • pochwała na forum publicznym.Może być to również pochwała osobista np. poprzez wsparcie czy wyrażenie sympatii. Bodźce w ramach procesu motywacji

Aby rozróżnić motywacje zewnętrzną i wewnętrzną wykorzystuje się bodźce. Wewnętrzny bodziec kreuje człowieka do wykonania celu,

Podczas gdy umiejętności stają się coraz to większe, wzrasta wewnętrzna motywacja oraz rola wewnętrznych bodźców. Jest to charakter niematerialny bodźców.

Zewnętrzne bodźce kreują w człowieku wartość, stają się środkiem do realizowania wartości.

Pozytywna i negatywna motywacja

 • Motywacja pozytywna jest stosowana przez pracodawców po to, aby pracownicy dążyli do tego co w ich oczach jest pożądane, np.: poprawę swojego wynagrodzenia, możliwość uzyskania pochwały czy awansu. Dzięki zaangażowaniu pracownika można określić czy dane sposoby motywacji, które są stosowane przynoszą efekty czy też nie. Aby motywacja podziałała na ludzi, pracodawca powinien wywiązywać się ze swoich obietnic. Nagrody powinny być zsynchronizowane ze stopniem trudności wykonywanych czynności. Nie powinno stosować się zbyt wysokich i zbyt częstych nagród. Nie powinno się też stale chwalić pracowników za wykonaną pracę, gdyż mogą się przyzwyczaić i pracować mniej efektywnie. Pracownicy mogą pomyśleć, że nieważne, co zrobią, zawsze należy się im nagroda. 
 • Negatywna motywacja polega na sytuacji, gdy pracownik czuje się zagrożony, np.
  – straszeniem możliwością utraty pracy,
  – mobbingiem stosowanym przez przełożonych,
  – negatywną atmosferą w miejscu pracy,
  – utratą danego stanowiska.

W niektórych przypadkach użycie negatywnej motywacji może przynieść lepsze efekty niż pozytywnej. Podczas zagrożenia człowiek uwalnia emocję i zwiększa się cheć do działania. Koszty motywacji negatywnej są znacznie mniejsze niż pozytywnej.

Motywacja negatywna może nieść za sobą także skutki negatywne, takie jak:

 • pogorszenie efektywności wykonywanej pracy,
 • zmiana nastawienia do przełożonych oraz innych pracowników.Osoba, na której stosuję się negatywne bodźce może kierować swoje zadania tak, aby jedynie zadowolić swojego przełożonego oraz nie narażać się na negatywne dal siebie skutki. W takiej sytuacji pracownik może doznać negatywnych urazów emocjonalnych np.: obniżenia własnej wartości, brak zaufania do swoich możliwości.

   Zdaniem psychologów bodźce pozytywne mają lepszy wpływ na zaangażowanie pracownika w wykonywaną pracę. W niektórych sytuacjach konieczne jest użycie motywacji negatywnej, która przypomina, że można otrzymać również karę nie tylko same nagrody.