http://unpluah.com

Jakie znasz systemy motywacji?

Jakie znasz systemy motywacji? W organizacjach motywowanie opiera się na systemie motywacyjnym. System motywacyjny jest tak stworzony, aby poprzez rożne bodźce oraz środki zachęcać pracowników do pracy. Dzięki systemom motywacji można zwiększyć zaangażowanie do wykonywania obowiązków przez pracownika, z korzyścią dla organizacji. System motywacji to nic innego jak narzędzia oraz instrumenty zarządzania.

Modele procesu motywacji

Wśród modeli procesu motywacyjnego uwzględniamy model tradycyjny, model stosunków współdziałania oraz model zasobów ludzkich.

Model tradycyjny polega na przedstawieniu przez zarządzających, jak mają być wykonywane zadania oraz określenu systemu nagród, wynikających z dobrze wykonanej pracy. Model ten zakłada, że wkładem pracowników jest praca, a jedyne co ich może zmotywować to nagrody pieniężne. Z czasem model ten okazał się nieskuteczny. Managerowie pomniejszali nagrody pieniężne, następowała redukcja zatrudnienia, a pracownicy starali się utrzymać pracę kosztem efektywności.

Kolejny model to model stosunków współdziałania. W tym modelu pracownicy mają większy wgląd do planów kierownictwa oraz wiedzą, jak funkcjonuje organizacja. Zauważono, iż monotonia pracy ogranicza motywację. Pracownicy mogą być również motywowani przez poczucie przydatności dla firmy a nie tylko środki pieniężne.

W modelu zasobów ludzkich, motywacja nie jest tylko wynikiem nagród pieniężnych czy samozadowolenia, ale również samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Według tego modelu należy doceniać zasługi pracowników, ponieważ każdy przyczynia się do osiągnięcia celów firmy. W ten sposób pracownicy stają się odpowiedzialni za swoje decyzje.

Podsumowując: model motywacji do pracy polega na nagrodach pieniężnych, model współdziałania na społecznych potrzebach a model zasobów ludzkich na odpowiedzialności.

Dzięki dobremu systemowi motywacyjnemu można osiągnąć sukces w firmie. Dobrze rozplanowany system motywacyjny pozwala na zwiększenie zaangażowania pracownika do wykonywanych poleceń oraz zlecanych zadań.

Jakie znasz systemy motywacji? Korzyści z systemu motywacji

Korzyści, jakie można osiągnąć dzięki systemowi motywacyjnemu to min.:

 • zmniejszenie liczby zwalnianych pracowników
 • większa motywacja do wykonania pracy
 • zwiększenie efektywności
 • poprawa dyscypliny wśród pracowników.

Jak stworzyć system motywacji?

Aby stworzyć system motywacyjny należy dobrać instrumenty motywowania. Instrumenty motywowania, czyli reguły oraz rożne rozwiązania organizacyjne, dzięki którym można stworzsyć proces motywacyjny w organizacji. Osoby zarządzające w organizacji mogą ukształtować motywację pracowników.

Sposoby motywacji

W ramach systemu motywacji można stosować różnorodne sposoby motywacji, np.:

 • motywowanie poprzez rożne nagrody pieniężne
 • wzbudzanie zainteresowania pracą poprzez możliwości rozwoju
 • znaczną poprawę warunków w miejscu pracy.


Zarządzający powinni posiadać wiedzę na temat oddziaływania na pracowników, bowiem na tym polega sztuka skutecznego motywowania pracowników.Motywowanie to także inspirowanie, dzięki któremu pracownicy zachowują się w dany sposób.Sy­stemy motywacyjne powinny być stworzone tak aby pracownicy byli zmotywowani do wykonywania coraz trudniejszych zadań, powinni dążyć do samorozwoju. Pozwala to na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania. Gdy pracownicy posiadają wysokie umiejętności oraz kwalifikacje, ale nie wykorzystują swojego potencjału i ograniczają się do minimalnych działań, przestają być wartościowi dla firmy. Dzięki poznaniu pracowników, ich potrzeb oraz oczekiwań, można stworzyć odpowiedni system motywacyjny, z którego pracownicy będą zadowoleni. Najlepiej poznać pracowników poprzez rozmowę, można też przeprowadzić anonimowe badania z wykorzystaniem ankiet.

Jakie znasz systemy motywacji? Środki stosowane w systemach motywacji

Śródki w systemie motywowania dzieli się na:

 • środki przymusu,
 • zachęty,
 • perswazji.

Środki przymusu polegają na:

poleceniach
– rozkazach
– nakazach przełożonych
– przyjętych z własnej woli zobowiązaniach do działania w organizacji.

Stosowanie przymusu wynika z tego, iż zarządzający myślą, że tylko ich nakazy są dobre. Pracownicy, wobec których używa się narzędzi przymusu zazwyczaj są nieefektywni i wkładają tylko tyle wysiłku w pracę, aby jej nie stracić.

Środki zachęty polegają na przedstawieniu obietnic pracownikom, które zapewnią lepsze wykona­niee pracy przez pracowników. Pracownicy dążą do realizacji swoich celów, jak zwiększenie wynagrodzenia czy awans, co tym samym prowadzi do realizacji celów organizacji.

Najczęściej stosowane środki zachęty to:

 • doraźne pobudzanie
 • wzmacnianie pozytywnych działań
 • systemowe pobudzanie

Środki perswazji odwołują się do wewnętrznej motywacji pracownika, która wynika z konsultacji motywowanego z motywującym. Nagroda to zintegrowanie motywowanego z celem motywującego.
Środki perswazji mogą występować jako:

 • oddziaływanie jednostronne
 • dwustronne, polegające na związku partnerskim między motywującym a motywowanym. 

  Takie narzędzia przyjmują formę:

– wmawiania,
– doradztwa,
– propagandy,
– sugestii
– apelu.

Co to są motywatory?

Motywatory
wzrastają wraz ze wzrostem kwalifikacji czy wykształcenia pracowników oraz wraz ze zwiększeniem potrzeby uczestniczenia w procesach decyzyjnych organizacji. Narzędzia motywowania mają znaczny wpływ na zachowanie pracowników w firmie. Działają na nich wzajemne relacje oraz stosunek do pracy. Pozwala to na podejmowanie coraz to bardziej ambitnych zadań oraz zwiększanie jakości pracy.

Jak tworzyć system motywacji?

Tworząc system motywacji powinno się brać pod uwagę cele, potrzeby oraz czynniki sytuacyjne. Stworzenie systemu motywacyjnego jest dużym wyzwaniem dla zarządzających.

Z kolei demotywujące zachowania oraz decyzje mogą być przyczyną błędów zarządzających. Kryzys motywacyjny może pojawić się, gdy następuje słaba motywacja lub brak motywacji. Wskazują na to różne konflikty, z powodu których poziom wydajności może się zmniejszyć. Należy stworzyć dobrą atmosferę oraz zaufanie w grupie, dzięki czemu można pozbyć się demotywacyjnych czynników w organizacji.

Środki przymusu nie powinny być dominujące w motywacyjnym systemie organizacji. Pracownik nie powinien być ograniczany w wyborze sposobu wykonania wyznaczonego zadania. Zbyt częste stosowanie kar może doprowadzić do spadku motywacji. Kary powinny być stosowane tylko w przypadkach konieczności utrzymania porządku wśród pracowników. Można zastępować słowa takie jak zakaz czy rozkaz innymi słowami.

Podsumowując:

Podczas tworzenia systemów motywacyjnych dla pracowników powinny być stosowane nagrody wewnętrzne oraz zewnętrzne. Dzięki takim posunięciom znacznie wzmocni się motywacja w organizacji.

Zaangażowanie, realizacja celów pozwala na rozwój organizacji oraz zwiększenie jej konkurencyjności czy też znaczne zyski. 

Motywowanie pracowników jest konieczne, aby osiągnąć sukces w przedsiębiorstwie.