www.pixabay.com

Co to jest umowa?

Co to jest umowa? jakie są rodzaje umów” W obecnych czasach w polskim obrocie gospodarczym funkcjonuje kilka rodzajów umów.

Rodzaje umów

Istnieją takie umowy jak :

– umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług.

Każda umowa , aby była ważna, musi zawierać zgodne oświadczenie woli obydwu stron umowy. Zgodnie z art. 60 k.c. oświadczeniem woli jest takie zachowanie się osoby dokonującej czynności prawnej, które wyraża jej wolę w sposób dostateczny. Wyrażeniem woli jest forma pisemna umowy, może być również wyrażenie jej w formie gestu. Ale musi być spełniony ważny warunek, tj. wyrażenie woli danej osoby nastąpiło w sposób dostateczny.

Coraz większą popularność zyskują obecnie umowy cywilnoprawne, do których zalicza się umowy zlecenia jak i umowy o dzieło.

Umowa o dzieło

Zawierana jest w celu wykonania określonego dzieła. W umowie określa się czas wykonania dzieła oraz jego miejsce.

Osoba, która na podstawie umowy o dzieło wykona dane dzieło, otrzymuje wynagrodzenie. Wykonawca takiego dzieła zawsze ponosi odpowiedzialność za wykonanie zleconego dzieła.

W umowie o dzieło chodzi o wykonanie oznaczonego dzieła tzn. „rezultat”. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania dzieła w terminie oraz odpowiada za wady, które musi usunąć.

Umowa zlecenie

Najczęściej ma zastosowanie w zakładach pracy jako forma zatrudnienia. Umowa zlecenie zakłada większą samodzielność niż umowa o pracę, ze względu na większą dowolność przy ustalaniu terminu i miejsca wykonania pracy.

Zleceniodawca podpisując taką umowę z osobą bezrobotną, ma obowiązek opłacania za nią składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych.

W tym przypadku opłacanie składki chorobowej i wypadkowej jest dobrowolne.

W Kodeksie Cywilnym, w księdze trzeciej zawarto przepisy , które regulują kwestie wspólne dla wszystkich umów –związane z ich zawarciem, ważnością, oraz inne ważne punkty prawa cywilnego jak:

prawo rzeczowe

– prawo spadkowe

Podział umów jest dokonywany również ze względu na obowiązek zawierania, przez wyodrębnienie umów dobrowolnych, co do których nie ma prawnego obowiązku ich zawierania, jak i obligatoryjnych.

Stosowany jest też podział ze względu na przedmiot działalności gospodarczej umów, w zakresie obrotu towarowego na inwestycyjne, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe, czy też umowy założycielskie, dot. przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, pośrednictwa.

Następny podział umów to podział na odpłatne i nieodpłatne.

Umowy mogą być jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące.

Wśród umów prawa cywilnego wyróżnia się:

– umowy nazwane, umowy nienazwane, umowy mieszane.

Umowy nazwane – objęte są przepisami prawa, posiadają regulację ustawową określającą wzajemne uprawnienia i obowiązki stron.

Umowy nienazwane – są zwierane w granicach zasady swobody umów, ich treść nie jest regulowana obowiązującymi przepisami, pozwalają zaspokoić indywidualne potrzeby kontraktujących.

Umowy mieszane – są połączeniem elementów obu wyżej wymienionych umów, polegają na zawarciu umowy nazwanej z jednoczesnym wprowadzeniem do niej swoistych odmienności wynikających z poczynionych przez strony ustaleń.

Umowy odpłatne i umowy nieodpłatne – podział następuje w oparciu o istnienie korzyści majątkowej.

Umowy odpłatne – każda ze stron otrzymuje określoną korzyść majątkową, np. umowa sprzedaży , umowa o dzieło

Umowy nieodpłatne – brak jest elementu uzyskania korzyści majątkowej po jednej ze stron, np. umowa darowizny.

Umowy zobowiązujące i umowy rozporządzające – podział jest dokonany w oparciu o skutki umów.

Umowy zobowiązujące – jest to zobowiązanie dłużnika do świadczenia polegającego na rozporządzeniu swoim prawem na rzecz wierzyciela, np. umowa sprzedaży

Umowy rozporządzające – nie zobowiązują do świadczenia, ale bezpośrednio wywołują skutki prawne w postaci przeniesienia, przekształcenia, np. zwolnienia z długu.

Umowy jednostronnie zobowiązujące i umowy dwustronnie zobowiązujące – podział dokonany w oparciu o to na ilu stronach ciąży obowiązek świadczenia.

Umowy dzieli się też z uwagi na kryterium czasu na jaki zostały zawarte – krótkoterminowe i długoterminowe. Kodeks Cywilny dzieli również umowy na tryb ich zawarcia.

W tym zakresie wyróżnia się trzy sposoby :

– aukcja lub przetarg

– tryb ofertowy

– negocjacje

Reasumując umowa jest to forma zobowiązania do wykonania konkretnej transakcji, czynności, czyli jest to oświadczenie woli dwóch lub więcej stron, które muszą być zgodne.

Na podstawie umowy dokonujemy sprzedaży, zamiany, darowizny, najmu innych czynności prawnych. Wyjątkiem jest umowa spółki cywilnej. Umowa taka zawarta jest przez trzech lub więcej wspólników, gdzie każdy z nich jest stroną takiej umowy.

Wyróżnia się następujące rodzaje umów:

– umowa przedwstępna –można zastrzec sobie zadatek, odstąpienie od umowy

– umowa zamiany– strony zobowiązują się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

– umowa dostawy- zobowiązuje do dostarczenia i odebrania rzeczy.

– umowa o dzieło

– umowa o roboty budowlane – stronami są inwestor i wykonawca.

– umowa najmu- zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy na czas określony lub nieokreślony.

umowa dzierżawy– oddanie dzierżawcy rzecz do używania.

umowa użyczenia- użyczający bezpłatnie użycza biorącemu rzecz.

umowa komisu- zobowiązanie się za wynagrodzeniem do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych.

umowa przewozu – zobowiązanie przewoźnika do przewozu osób lub rzeczy.

umowa kupna sprzedaży

rękojmia za wady- odpowiedzialność za jakość sprzedawanej rzeczy.

rękojmia z tytułu wad prawnych – gdy rzecz sprzedana jest własnością osoby trzeciej.

umowa sprzedaży dzieli się na rodzaje :

sprzedaż na raty

– sprzedaż z zastrzeżeniem

– sprzedaż na próbę – umowa sprzedaży dochodzi do skutku, jeśli kupujący w określonym czasie nie zwróci rzeczy sprzedanej.

sprzedaż z prawem odkupu – sprzedawca może odkupić rzecz od kupującego.

sprzedaż z prawem pierwokupu – gdyby jedna ze stron chciała odsprzedać zakupioną rzecz to sprzedawca ma pierwszeństwo przy jej zakupie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKobieta – manager?
Następny artykułRola zarządu w firmie