https://m.interia.pl/innowacje/news,nId,2241874

Innowacyjny manager – kim jest?

Innowacyjny manager – kim jest?

Co to jest innowacja?

Innowacja może być rozpatrywana w ujęciu wąskim lub szerokim. W tym ostatnim rozumieniu innowacja to jedynie pierwsze zastosowanie danego rozwiązania. W tym  ujęciu za innowacje nie uznaje się wynalazku, który został już upowszechniony.

Innowacja a wynalazek

Do pojęcia innowacja można odnieść inne określenia, które nie sa tożsame, jak np. wynalazek. Wiele wynalazków nigdy nie staje się innowacją, gdyż nie zostają wdrożone.
produkcji. W tadycyjnym ujęciu ponadto za innowację uznawano jedynie innowacje techniczne. Podczas gdy współcześnie uważa się wiele innych typów innowacji, także innowacje społeczne.

Szerokie ujęcie innowacji

Pod szerszym pojęciem innowacji rozumie się wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego:

 • produktu,
 • procesu,
 • nowej metody marketingu lub
 • nowej metody organizacji w działalności biznesowej czy innych obszarach funkcjonowania organizacji.Innowację to nowe rozwiązania w obszarze procesów, produktów lub procedur. Innowacja obejmuje kreatywność i zastosowanie jej produktów

Korzyści z innowacji

Korzyści z innowacji są wielorakie. Można podzielić je na

 • wymierne i
 • niewymierne.

W szczególności przyczyniają się do:

 • wzrostu ilości i jakości produkcji,
 • zmniejszeniu materiałochłonności i energochłonności produkcji,
 • obniżenia kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • obniżenia lub uniknięcia strat,
 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wzrostu ochrony środowiska,
 • dostosowania produktów do potrzeb indywidualnych klientów,
 • tworzenia wartości z
 • poprawę w obszarze współpracy z klientami oraz interesariuszami danego przedsiębiorstwa czy organizacji  Kto to jest interesariusz/stakeholder?
 • wzrostu konkurencyjności organizacji,

Zatem innowacyjny manager powinien wiedzieć jakie znaczenie dla organizacji ma jego innowacyjny sposób zarządzania i promowanie innowacyjności w swojej firmie.

Zarządzanie innowacjami

Innowacyjny manager musi potrafić zarządzać działalnością innowacyjną. Jest to sposób zarządzania w sposób systemowy, obejmujący takie obszary, jak:

 • określanie celów działalności innowacyjnej,
 • opracowanie strategii ich realizacji,
 • dobór zasobów, w tym ludzkich umożliwiający sprawne zarządzanie działalnością innowacyjną.Powstanie innowacji wymaga odpowiednich zasobów wiedzy nowej lub
  rekombinacji dotychczasowej, dlatego zarządzający działalnością innowacyjną powinni postępować zgodnie z wypracowanymi przez naukę rozwiązaniami modelowymi, łączącymi zarządzanie wiedzą z zarządzaniem innowacjami w jeden spójny system.

Współcześnie zarządzanie innowacjami ma także wymiar zewnętrzny. Jest to związane z tzw. typem innowacji otwartych, w których udział bierze nie jedna, pojedyncza organizacja, ale wiele podmiotów, takich jak: przedsiębiorstwa małe, średnie, duże, uczelnie, start-upy Co to jest start-up?

Wymaga to planowania, koordynowania i kontrolowania prac i zasobów niezbędnych do jej powstania, a także specyficznych metod pobudzania kreatywności Kreatywny manager a design thinking  nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz organizacji, w jej otoczeniu. Co to jest otoczenie biznesu?

Innowacyjny manager – koncepcja

Nie wystarczy, że menedżer sam jest innowacyjny. Musi jeszcze potrafić zmotywować i ukierunkować podległych pracowników na zmianę sposobu myślenia na bardziej kreatywny i innowacyjny.  Manager innowacyjny powinien posiadać umiejętności w zakresie oceny  potencjału twórczego i innowacyjnego organizacji, której działa, zespołu, którym zarządza.

Innowacyjny manager powinien wspierać podległych pracowników i zespoły w twórczym rozwiązywaniu problemów. Tego typu manager powinien zarządzać ryzykiem oraz  niepewnością w związku z innowacyjnością i rozwojem organizacji, nie powinien zatem obawiać się ryzyka.

Przed innowacyjnym menedżerem stawiane są zatem wysokie wymagania.

Kompetencje innowacyjne

Innowacyjny manager powinien posiadać szereg specyficznych kompetencji. Są to między innymi:

 • Kompetencje twórcze i innowacyjne menedżerów
 • tzw. kompetencji „miękkich” – gdyż w obszarze zarządzania organizacją w procesie generowania innowacji nie da się stosować jedynie „twardego” podejścia do zarządzania ludźmi i zespołamiInnowacyjność była i jest jedną z istotniejszych cech menedżerów i organizacji. Termin „kompetencja innowacyjna” pojawił się na gruncie psychologii i nauk o zarządzaniu już wiele lat temu.Kompetencja innowacyjna przejawia się w odpowiednim przygotowaniu do zarządzania innowacyjnością w organizacji, do czego potrzebna jest nie tylko wiedza teoretyczna czy praktyczna na temat wdrażania innowacji, ale także szereg innych umiejętności dodatkowych, które musi posiadać innowacyjny manager.