www.pixabay.com

Kto to jest manager?

Kto to jest manager?  Definicja i umiejętności menagera?

Pojęcia manager (menedżer) używa się w zarządzaniu w różnych znaczeniach i szerokim ujęciu. Może nim być każda z osób zarządzającą na jakimś szczeblu organizacji lub w danej jednostce organizacyjnej (np. oddziale, wydziale czy departamencie) bez względu na
to, jakie miejsce zajmuje w hierarchii organizacyjnej.

Pojęcia menedżer używa się w odniesieniu do

 • dyrektora,
 • kierownika,
 • zwierzchnika
 • przełożonego.

Menedżerami są osoby, które zarządzają pracą innych i są zwierzchnikami innych. Oczywiście pojęcie manager jest pokrewne do stanowisk i funkcji w przedsiębiorstwie o różnym charakterze i na różnych szczeblach, takie jak: lider czy kierownik. Jednak określenie manager jest uniwersalne.

Pojęcie managera a struktura organizacyjna danej organizacji

Czasami pojęcie manager jest używane w wąskim ujęciu. I odnosi się wówczas do kierowników wyższego i średniego szczebla.

W szerokim ujęciu pojęcie menedżer dotyczy wszystkich od osoby zarządzającej znajdującej się stojącego najwyżej w hierarchii organizacyjnej po majstra czy lidera nadzorującego pracowników na najniższym szczeblu na linii produkcyjnej czy w magazynie. Inaczej menedżerami są wszyscy członkowie organizacji, którzy pełnią funkcje przełożonych, od lidera do prezesa zarządu.

Jeszcze inna definicja:

Managerem jest osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – zestawu działań skierowanych na ludzkie, finansowe,
rzeczowe i informacyjne zasoby organizacji. Zadaniem managera jest osiągnięcie założonych celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, niezależnie od zajmowanej pozycji w organizacji.

W sztywnych strukturach organizacyjnych złożonych z kilku szczebli zasadniczo określenie manager przysługuje wszystkim osobom na kierowniczych stanowiskach na każdym szczeblu organizacji. Jednak w praktyce bywa często inaczej i to określenie jest stosowane przez pracowników niższego szczebla dla tzw. kadry managerskiej – zarządu oraz wyższego szczebla. Wszystko zależy od struktury organizacyjnej w danej firmie, kultury organizacyjnej oraz przyjętych zasad.

Tak więc:

Manager jest to osoba mająca za zadanie zarządzanie na danym poziomie w zależności od tego, na jakim szczeblu organizacji się znajduje. Stąd wyróżniamy:

 • menedżerów szczebla najwyższego – top management,
 • średniego – middle management,
 • najniższego – first-line management

Najwęższy, ze względu na kryterium szczebli zarządzania zakres pojęcia menedżer obejmuje tylko członków najwyższego kierownictwa. Tak więc jest to naczelne kierownictwo.

Manager jest to członek naczelnego kierownictwa odpowiedzialnego za ogólne zarządzanie organizacją. Można tutaj przywołać także pojęcie zarządu czyli CEO.Menedżer średniego szczebla jest to z kolei osoba, która w strukturze organizacyjnej znajduje się „pomiędzy” ścisłym kierownictwem, a zwykłymi pracownikami

W polskich warunkach szczebel najniższy organizacji nie jest utożsamiany z pojęciem menedżera. Według różnych autorów, kierownictwem w znaczeniu managementu jest
dopiero organizowanie ekonomicznego systemu przedsiębiorstwa i zarządzanie przedsiębiorstwem i jej powiązaniami zewnętrznymi, co ma miejsce dopiero od pewnego szczebla organizacji.

Pojęcie managera w ujęciu funkcjonalnym

Manager jest to osoba powołana do zarządzania niezależnie od miejsca w strukturze
organizacyjnej. Manager jest zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego. Jego rola sprowadza się do osiągnięcia przez zespół założonych celów. Manager bierze udział w ich formułowaniu. Wyznacznikiem pełnienia funkcji menedżera jest bycie przełożonym oraz skuteczność działania. Nie jestprzy tym istotne miejsce zajmowane w strukturze organizacyjnej.

Kolejna definicja managera – jest to osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym, posiadająca wielostronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi i zarządzania organizacjami w warunkach niepewności i stałej zmienności otoczenia, w jakim działa dana organizacja.

Z pojęciem menedżera utożsamia on każdą osobę odpowiadającą w firmie za realizację funkcji zarządzania – osobę, która planuje, podejmuje decyzje, organizuje, motywuje ludzi oraz kontroluje wykorzystanie zasobów i osiągane wyniki. Z pojęciem
menedżera wiąże się zatem realizacja procesów zarządzania na każdym szczeblu.

Manager odpowiada za koordynowanie działań ludzi i zespołów.

Cechy managera

Dobry menedżer powinien odznaczać się:

 • po pierwsze – inteligencją oraz wyobraźnią,
 • po drugie – inicjatywą oraz umiejętnością podejmowania szybkich decyzji 
 • i wreszcie – zdolnością inspirowania podwładnych.

Pracowników danej organizacji można podzielić na:

 • przywódców czyli liderów
 • naśladowców

Pracownicy o charakterze naśladowców mogą być świetni w realizacji codziennych zadań w organizacji, ale potrzebują osób, które będą sprawnie nimi zarządzać i stworzą im warunki do spokojnej pracy.

Manager a przywódca

Pojęcie managera można odnieść do pojęcia przywództwa. Utożsamianie tych dwóch pojęć, to jest: zarządzania i przywództwa jest błędem. Nie każdy manager jest przywódcą.

Umiejętności managera:

Do umiejętności managera należą między innymi:

 • umiejętność poszukiwania alternatywnych rozwiązań, jak również
 • zdolność budowania relacji w kontekście zależności podwładny – przełożony oraz motywowania podwładnych i ich inspirowania
 • umiejętność określania zakresu  pełnionych ról w organizacji zarówno wobec siebie, jak i w odniesieniu do podwładnych oraz
 • umiejętność pozyskiwania poparcia i wzbudzania autorytetu ze strony podwładnych oraz współpracowników
 • posiadać odwagę w podejmowaniu nowych i ryzykownych działań
 • ciągłość usprawniania działań.Pozycja managera w danej organizacji różni się w zależności od:
 • wielkości danej organizacji
 • więlkości oraz struktury zespołu, którym zarządza,
 • zakres odpowiedzialności i upoważnienia do podejmowanych decyzji.

Rola managera w organizacji

Manager pełni w organizacji różne role:

przywództwa – efektywnego zarządzania na szczeblu wyższym oraz w odniesieniu do szeregowych pracowników,
autorytetu – uczciwego oraz sprawiedliwego postępowania;
komunikacji
rozwiązywania problemów 
– podejmowania decyzji