www.pexels.com

Jak i kiedy można zawiesić działalność?

Jak i kiedy można zawiesić działalność? Jeśli przejściowo firma nie ma szans
na zarobkowanie albo jej właściciel musi na jakiś czas przerwać prowadzenie działalności i nie ma kto go zastąpić, korzystnym rozwiązaniem może być zawieszenie działalności.

Nie oznacza to likwidacji firmy.

Kto nie może zawiesić działalności?

Takiej możliwości nie ma pracodawca, a zatem zawiesić działalność gospodarczą może tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

A co z zawieszeniem działalności w spółkach?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych
może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Natomiast wspólnik, działający w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności w jednej lub kilku z nich.

Zawieszenie działalności oznacza, że nie może być ona prowadzona w okresie jej zawieszenia, ani  ten sam przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na jaki okres można zawiesić działalność?


Prowadzenie działalności gospodarczej można zawiesić na minimum 30 dni, a maksimum 24 miesięcy, a w szczególności:

 • na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni
 • na czas określony – od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)Wraz z wprowadzeniem ustawy – Prawo przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r. nie obowiązuje ograniczenie dotyczące możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku (za wyjątkiem przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Jeżeli nie zostanie ona wznowiona przed upływem 24 miesięcy, przedsiębiorca zostanie
z urzędu wykreślony z ewidencji. Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej składa się podobnie jak przy rejestracji firmy na tej samej stronie CEIDG.

Można to zrobić osobiście lub w formie elektronicznej.

Prawa „zawieszonego” przedsiębiorcy

W czasie, kiedy działalność jest zawieszona przedsiębiorca może:
• wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła
przychodów, regulować zobowiązania oraz przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia tejże działalności gospodarczej,
• zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
• uczestniczyć w postępowaniach sądowych, jak również postępowaniach podatkowych czy administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed
zawieszeniem działalności,
• osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem
wykonywania działalności gospodarczej, np. odsetki od środków zgromadzonych na
firmowym rachunku bankowym.

Obowiązki takiego przedsiębiorcy

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy, którzy taką działalność aktywnie prowadzą.

Jeśli po terminie, w którym przedsiębiorca zawiesił działalność, wystąpią jakieś zobowiązania podatkowe wynikające z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem, to przedsiębiorca musi je uregulować.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność musi pomimo tego regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia, takie jak:

 • abonament telefoniczny,
 • czynsz za wynajem lokalu,
 • opłata za Internet,
 • podatek od nieruchomości,
 • wydatki na ochronę majątku firmy,
 • raty leasingowew sytuacji, gdy są wynikiem wcześniej zawartych umów lub służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów. Opłaty te można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu. Konieczne jest także ich wykazanie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Nie ma natomiast w takiej sytuacji obowiązku opłacania składek ZUS.

Przedsiębiorca nie podlega również obowiązkom ubezpieczenia do dnia poprzedzającego dzień wznowienia tej działalności. Nie musi on także składać w ZUS dokumentów rozliczeniowych.

Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS.

Zawieszenie działalności a księgowość

Przedsiębiorca prowadzący swoją księgowość w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów nie ma również obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zawieszenia i wznowienia działalności. Jeśli jednak zawieszenie działalności dotyczy końca roku podatkowego to musi:

 • złożyć roczne zeznanie podatkowe
 • sporządzić remanent
 • zamknąć księgi oraz ustalić bilans zamknięcia

Zawieszenie działalności a amortyzacja majątku

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność posiada prawo do sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy. Zgodnie z art 22c pkt. 5 ustawy o PIT amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.