www.pixabay.com

W jaki sposób motywować zespół?

W jaki sposób motywować zespół? Aby skutecznie zarządzać zespołem należy najpierw zdiagnozować zespół.

Diagnoza zespołu

Schemat diagnozy zespołu jest to narzędzie, które ma odpowiedzieć na następujące pytania:

 • po pierwsze: Jakie są wspólne oraz akceptowalne przez wszystkich członków zespołu cele oraz w jaki sposób te cele są realizowane?
 • po drugie: W jakim stopniu członkowie zespołu utożsamiają cele zespołu z celami własnymi?
 • kolejno – Jakie korzyści oraz nagrody uzyskują członkowie zespołu za realizacje tych celów?
 • następnie – Czy zespół jest skoncentrowany na relacjach wewnętrznych czy też na
  realizacji zadań?
 • po piąte – Jaki model komunikacji występuje wewnątrz zespołu oraz czy są takie sprawy, o których nie rozmawia się w ramach zespołu
 • kolejno – Czy w zespole stosowany jest jasny podział ról i zadań oraz w jakim stopniu poszczególne osoby akceptują swoje zadania i role?
 • i ostatnie pytanie o to, jakich liderów ma zespół i czy są oni akceptowani przez wszystkich członków zespołu? Na czym opiera się ich autorytet?

W jaki sposób Twój zespół radzi sobie z trudnościami?

W tej części działań należy ustalić, w jaki sposób Twój zespół rozwiązuje problemy. Aby się o tym dowiedzieć, konieczne jest przeprowadzenie wspólnie z całym zespołem następującej procedury:

 • należy określić mocne oraz słabe strony zespołu oraz relacje między jego członkami
 • powinno się otwarcie omawiać przyczyny trudności, uwzględniając wypowiedzi wszystkich uczestników spotkania
 • trzeba udzielać wzajemnego wsparcia członkom zespołu
 • potrzebna jest konsultacja merytoryczna z ekspertem zewnętrznym, której celem jest ustalenie planu rozwiązania zaistniałych problemów oraz trudności
 • niezbędne jest wypracowanie w zespole przygotowania na możliwe problemy we współpracy oraz ustalenie sposobów radzenia sobie z nimi w przyszłości

Co może ułatwić kierowanie zespołem?

Aby ułatwić kierowanie zespołem, warto kierować się następującymi wskazówkami:

 • po pierwsze Stwórz wspólną wizję celu – poczucie, że w jego realizacji każdy członek zespołu ma jakiś udział.
 • w dalszej kolejności Wyznaczone cele muszą być celami całego zespołu – podobnie jak w orkiestrze, wspólne cele muszą być realizowane wspólnie, a nie indywidualnie
 •  Traktuj zespół jako całość, ale zarazem zwracaj uwagę na poszczególne jednostki – zespół tworzą poszczególne jednostki, które mają własne osobowości oraz umiejętności, które można wykorzystać do skutecznej realizacji celów. Doświadczony lider wie, jak wykorzystać te indywidualne cechy dla dobra całego zespołu.
 • Każdy członek zespołu powinien być odpowiedzialny za wyniki całego zespołu – członkowie zespołu muszą czuć swój wkład, jaki wnoszą do zespołu.
 • Dziel sprawiedliwie sukcesy między członków zespołu – jeśli zespół odniesie sukces, to udział w korzyściach powinni otrzymać wszyscy członkowie zespołu
 • Wzmacniaj wiarę zespołu we własne siły – dobry przywódca wierzy w zespół oraz w każdego z jego członków

W jaki sposób motywować zespół? Cykl życia zespołu

Cykl życia zespołu, http://technicalleadership.pl/wiedza/fazy-rozwoju-zespolu/

4 Fazy cyklu życia zespołu

W jaki sposób motywować zespół? Na efektywność pracy zespołu wpływa znajomość jego dynamiki.
W związku z powyższym wyróżnia się cztery fazy rozwoju, przez które przechodzi zespół w trakcie realizowania zadań.

Fazy rozwoju zespołu

 • formowanie – w tej fazie członkowie zespołu poznają się. Nie tworzą jeszcze zespołu, ale są jego indywidualnymi członkami. Podkreślają swoją niezależność, a  jednocześnie  zapoznają się z zdaniami do wykonania,
 •  szturmowanie – faza konfliktów, podczas której często kwestionowana jest zasadność zadań i metod pracy zespołu. Na tym etapie praca zespołu jest mało efektywna, a kierowanie nim bywa trudne. Potencjalne konflikty stwarzają problemy.
 • normalizowanie – sytuacja wewnątrz zespołu stabilizuje się w wyniku wypracowania wspólnych zasad funkcjonowania, dzięki którym jest w stanie skutecznie działać
 • działanie – jest to faza, podczas której członkowie zespołu dążą do wspólnego „celu” oraz potrafią czerpać satysfakcję z przynależności do zespołu. W tej fazie efektywność pracy zespołu jest najwyższa.

W jaki sposób motywować zespół?

Co zrobić, aby członkowie zespołu chcieli wspólnie pracować?

Jak budować zmotywowany zespół?

Będąc kierownikiem swojego zespołu wyznaczaj jasne cele

Członkowie zespołu muszą znać oczekiwania swojego przełożonego. Kierownik zespołu powinien jasno formułować swoje wymagania oraz zasady działania zespołu, tak aby jego członkowie koncentrowali się na pracy, a nie na stronie organizacyjnej.

Traktuj każdego członka zespołu indywidualnie 

Zespół składa się z członków, z których każdy jest inny, odmienne są jego umiejętności i predyspozycje. Może specjalizować się w różnych obszarach, przydatnych dla firmy. Ten indywidualizm i jego wykorzystanie to cel każdego lidera czy kierownika zespołu. Każdy członek zespołu potrzebuje innego rodzaju motywacji oraz wsparcia. 

Dbaj o dobry przepływ informacji

Dobry przepływ informacji jest kluczowym elementem spajającym zespół oraz decydującym o sukcesie zespołu. Ważna jest nie tylko wymiana informacji, ale także wymiana wiedzy w zespole. Sprawna komunikacja powoduje, że zespół działa sprawnie i efektywnie.

Włączaj członków zespołu do wspólnej pracy

Należy włączać poszczególnych członków zespołu nie tylko do realizacji zadań, ale do wypracowywania wspólnych rozwiązań. Podnosi to motywację zespołu. Daje również szansę na wypracowanie lepszego pomysłu, na zasadzie tzw. „burzy mózgów”. Wspólne rozwiązanie jest łatwiejsze do realizacji, gdyż jest lepiej zrozumiałe.

Dziel się odpowiedzialnością, deleguj władzę i dąż do samodzielności zespołu 

Pozostawienie większej samodzielności zespołowi, jak i poszczególnym jego członkom bywa bardziej efektywne niż ich stały nadzór i kontrola. Dzielenie władzy, to nie tylko przekazywanie czy delegowanie zadań pomiędzy członków zespołu czyli na niższy szczebel. Daje to szansę na rozbudzenie kreatywności w zespole oraz motywuje członków zespołu.

Doceniaj członków zespołu

Należy doceniać członków zespołu w ich codziennej pracy, a nie tylko na końcu, kiedy ewentualnie zespół osiągnie sukces. Skuteczna motywacja zespołu decyduje o jego sukcesie.

Staraj się integrować zespół

Dobry zespół to zgrani jego członkowie. Dlatego warto integrować zespół nie tylko w pracy, ale poza pracą, stąd organizowane od dawna różnego rodzaju imprezy integracyjne, aby w efekcie członkowie zespołu poznawali się w różnych sytuacjach, nie tylko służbowych. Takie działania  pogłębiają komunikację i zwiększają efektywność zespołu.