www.pixabay.com

Jak odnieść sukces w biznesie?

Jak odnieść sukces w biznesie? Kiedy strategia nie przynosi sukcesu?

Zarówno sukces jak i porażka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa to określenia o dużej skali stopniowalności. Analizując przypadki różnych firm można powiedzieć, że często sukcesem w biznesie jest brak niepowodzeń w prowadzonej działalności gospodarczej.

Są to też określenia o dużej skali względności, co oznacza, że to co dla jednych przedsiębiorców jest jeszcze porażką, inni mogą oceniać jako początki sukcesu.

Jednakże w warunkach wysoce konkurencyjnego otoczenia oraz występowania różnorodnych zjawisk kryzysowych często przyjmuje się, że sukcesem jest utrzymanie firmy oraz kontynuacja wcześniej podjętej działalności gospodarczej.

Pojęcie sukcesu nie jest jednak jednoznaczne. Osiągnięcie sukcesu oznacza:

 • powodzenie,
 • pomyślność
 • udany skutek

Co to jest sukces w biznesie?


Sukces to rezultat decyzji menedżera
Kto to jest manager?o skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego umiejętności sprzyjają Kreatywny manager a design thinking  osiąganiu sukcesu strategii przedsiębiorstwa.

Sukces wymaga pokonywania trudności i przeszkód podczas realizacji założonych celów. Różne bywają kryteria oceny sukcesu. Sukces jest pojęciem wielowymiarowym i kompleksowym. W związku z tym trudno go wyrazić za pomocą tylko jednego kryterium.

Ogólna definicja sukcesu określana jest jako pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu.

Wiele definicji utożsamia sukces z procesem, działaniem na najwyższym poziomie możliwości zmierzającym do realizacji wyznaczonych celów.

Niemierzalność sukcesu oraz trudności w zdefiniowaniu

Sukces w biznesie to określenie bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania i do praktycznej weryfikacji. Pojawia się bardzo wiele różnych interpretacji, kojarzy się min.:

 • z pomyślnymi wynikami ekonomicznymi firmy
 • ze wzrostem jej zysków i wartości rynkowej, 
 • z ekspansją na nowe rynki czy rynki zagraniczne
 • oznacza poprawę wizerunku (marki)Jeszcze inna interpretacja pojęcia sukces – kojarzone jest z długim okresem
  działalności i umiejętnością pokonywania sytuacji kryzysowej.Sukces należy mierzyć i ocenić w:
 • w różnych perspektywach czasowych,
 • z punktu widzenia różnych form działalności, sektorach czy regionach gospodarczych

Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa

Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa to:

 • innowacyjność
 • jakość zarządzania
 • odpowiedzialność społeczna 
 • zdolność przyciągania i rozwoju utalentowanych pracowników 
 • jakość produktów i usług. 

Sukces może oznaczać coś innego w zależności od rodzaju oraz wielkości przedsiębiorstwa. Czym innym jestw odniesieniu do dużej korporacji, a czym innych dla przedsiębiorstwa małego. W małych przedsiębiorstwach sukces nie zawsze jest oceniany jedynie z punktu widzenia materialnego, czyli osiągniętego zysku w danym roku. Zysk nie jest jedynym czy najważniejszym kryterium oceny tego czy firma odniosła sukces czy nie. odzwierciedleniem sukcesu może być także np. poprawa wizerunku firmy, wejście na nowy rynek zagraniczny.

Rodzaje sukcesu dla małych firm:

Sukces w przypadku małych firm oznacza:

 • sukces związany z rozwojem małego przedsiębiorstwa polega na:
  – większej ekspansji rynkowej czy też wzroście wyników ekonomicznych,
  – wprowadzaniu nowych produktów
 • sukces polegający na utrzymaniu przedsiębiorstwa, wiąże się z:
  – zachowaniem ciągłości oraz stabilności działania oraz
  – niedopuszczaniem do określonych problemów, ale także przejściem do następnych faz    cyklu życia firmy Co to jest cykl życia organizacji?
  – utrzymaniu dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej (np. płynności Upadłość a utrata płynności
 • sukces charakteryzujący się wyprowadzeniem przedsiębiorstwa z głębokich zaburzeń wewnętrznych i sytuacji kryzysowych, związany z zastosowanym różnorodnych działań obronnych i restrukturyzacyjnych Co to jest sanacja? oraz z uniknięciem upadku czy likwidacji firmy Upadłość czy bankructwo czym się różnią?

Za sukces można uznać w różnych okolicznościach zarówno uratowanie firmy od bankructwa, jak również znaczny wzrost czy rozwój w krótkim czasie. Jakkolwiek wybór konkretnego sposobu działania w kierunku osiągnięcia sukcesu w małym biznesie jest uzależniony od wielu uwarunkowań. Istotne znaczenie ma tutaj rodzaj małego przedsiębiorstwa. Czy jest to jednoosobowa działalność czy spółka czy inny rodzaj biznesu, w jakim otoczeniu firma działa.

Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa

Jedna z koncepcji wyznacza czynniki sukcesu jako kilka elementów, które składają się na sukces przedsiębiorstwa, a w szczególności:

STRATEGY – strategia
STRUCTURE –  struktura organizacyjna
SYSTEMS – sformalizowane procedury
STYLE – styl i kultura zarządzania
STAFF – kapitał ludzki, pracownicy wszystkich szczebli
SKILLS – specjalne umiejętności, kwalifikacje, talenty
SUPERORDINATE GOALS – cele i wartości wpajane
pracownikom

Współczesne czynniki sukcesu

Jest wiele różnych koncepcji i stanowisk co do tego, co decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Przykładowe czynniki wskazano poniżej:

Szybkość działania
Elastyczność.
Integrowanie działalności
Innowacyjność.
Jakość zarządzania.
Odpowiedzialność społeczna i indywidualna.
Zdolność przyciągania i rozwoju utalentowanych pracowników.
Jakość produktów i usług.