www.pixabay.com

Kiedy strategia nie przynosi sukcesu?

Kiedy strategia nie przynosi sukcesu? Strategia może nie przynosić sukcesu na skutek wrogiego otoczenia, w tym konkurencji.

Etapy budowy strategii

Budowa strategii organizacji (instytucji) jest procesem analitycznym i obejmującym
następujące etapy:

określenie wizji i misji organizacji
– analizę i ocenę elementów otoczenia
– analizę i ocenę potencjału organizacji
– ustalenie celu ogólnego lub głównego kierunku działania
– sformułowanie strategi

Co to jest strategia?

Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i jej zmianie, jeśli jest to konieczne. Jest spójnym zbiorem decyzji oraz działań zrealizowanych w określonym czasie. Jednakże strategia odpowiada kompletnemu planowi, który we wszystkich możliwych sytuacjach umożliwia podjęcie właściwej decyzji.
Strategia obejmuje szereg elementów, takich jak planowanie, określenie celów oraz ich realizacji w formie poszczególnych przedsięwzięć w ich ramach. Jest to plan, dzięki któremu założenia doprowadzą się do satysfakcjonującej realizacji założonych celów.

Proces formułowania strategii

W procesie formułowania strategii poszukuje się odpowiedzi na pytania:

 • co chcemy wytwarzać (przedsiębiorstwo produkcyjne) lub sprzedawać (firma handlowa0 oraz dla kogo?
 • gdzie jesteśmy? Oznacza na jakim etapie rozwoju znajduje się nasze przedsiębiorstwo, czy na etapie zakładania działalności, czy na etapie wzrostu czy też mamy jakieś problemy i musimy zastanowić się, co zrobić, aby rozwiązać problem. Warto przeanalizować etap rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście cyklu życia organizacjiCo to jest cykl życia organizacji?
 • jak dążyć do realizacji założonych celów? co utrudnia realizację celów i jak to można osłabić lub usunąć?
 • z czego zrezygnować a co wdrożyć nowego?
 • co zamierzamy osiągnąć? dokąd zmierzamy?
 • jakie działania zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel?
 • które zasoby są potrzebne?Odpowiedzi na powyższe pytania dają ogólny zarys strategii organizacji.

Proces formułowania strategii

Po wyznaczeniu celu strategicznego projektuje się różne strategie alternatywne (scenariusze) i warianty posunięć strategicznych. Opracowania te powinny umożliwiać skuteczne i efektywne reagowanie na zmiany w otoczeniu Co to jest otoczenie biznesu?, a także konsekwentną realizację założonych celów.
Określenie strategii polega na interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień strategicznych oraz procesów zawierających dużą liczbę czynników nieznanych lub niepewnych. Formułowanie strategii opiera się także na tworzeniu wielowariantowych koncepcji, opisujących przyszłe sytuacje i spodziewane scenariusze rozwoju.

Opracowanie strategii

Opracowanie strategii wymaga:

 • oderwania się od bieżącej sytuacji,
 • umiejętności rozpoznawania problemów i
 • zdolności do przewidywania przyszłości. 

  Jednakże często występuje tutaj dysonans poznania, wynikający z faktu, że przyszłość z reguły jest kształtowana przez siły, warunki i zasoby inne od tych, które ukształtowały obecny obraz rzeczywistości.
  Twórcy strategii muszą mieć tego świadomość, a także posiadać umiejętność podejmowania decyzji przy niepełnej informacji w warunkach ryzyka i niepewności.

Wdrożenie strategii w życie

Strategia jest rozumiana przede wszystkim jako długofalowe, przemyślane i skoordynowane sposoby działania. Są one skierowane na realizację celu strategicznego i nieustannie podlegające ocenie w różnym czasie i pod względem przypisanego ryzyka.
Wprowadzenie strategii w życie to wykonanie całego zespołu przedsięwzięć i pojedynczych działań o ważnym i stałym znaczeniu dla podmiotu, którego strategia dotyczy.

Realizacja strategii to przełożenie strategii na odpowiednie plany:

 • strategiczny
 • operacyjne
 • budżetowy

Zadaniem strategii jest zmiana optyki przedsiębiorstwie z defensywnej, zachowawczej
typowej dla bieżących działań. Wynikają one z realistycznej oceny aktualnego potencjału przedsiębiorstwa z perspektywy jego długofalowego funkcjonowania.

Jakkolwiek strategiczne sukcesy wielu przedsiębiorstw to rezultat ofensywnych koncepcji
rozwojowych. Są one charakterystyczne zarówno dla światowych liderów, jak również przedsiębiorstw, które mają ambicje znalezienia się w czołówce. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa może być mniej lub bardziej agresywna.

Strategia jako sztuka wyboru

Jest trudną sztuką wyboru. Im mniej wyrazista koncepcja rozwoju, im
bardziej rozproszone i nie spójne jej elementy, tym mniejsza szansa na sukces strategiczny.
Badane przedsiębiorstwa, które nie odniosły sukcesu, w swych strategiach nie wykazywały wystarczającej determinacji w dokonywaniu wyborów.

Jednakże sukces jest zdeterminowany wyborem najlepszej strategii spośród wielu różnych wariantów.

Rodzaje strategii

Wyróżnić można kilka głównych grup strategii

 • strategie funkcjonalne
 • dywersyfikacji
 • rozwoju rynku
 • strategia dystrybucji


Istota strategii


Strategia może być interpretowana w różny sposób. Pojęcie to ma wiele znaczeń, które wyszczególniono poniżej:

 • strategia jako wzorzec
 • jako pozycja rynkowa
 • jest to zbiór kluczowych czynników sukcesu
 • strategia jako tożsamość


Sukces przedsiębiorstwa a strategia

O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje wybór strategii. 

Strategia przedsiębiorstwa jest przyjętą przez kierownictwo spójną koncepcją działania, której wdrożenie ma zapewnić sukces przedsiębiorstwa w długookresowej perspektywie, w ramach przyjętych ce założeń.