www.pixabay.com

Jakie Składki ZUS przy jednoosobowej działalności?

Jakie składki ZUS przy jednoosobowej działalności gospodarczej? Każda osoba, która prowadzi firmę w Polsce jest zobowiązana do opłacania składki ZUS.  Każda osoba,  która rozpoczyna działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Co obejmują składki ZUS?

Na składki ZUS składają się:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • rentowe
 • zdrowotne
 • wypadkowe
 • składka chorobowa – jej opłacanie jest dobrowolne

Składki ZUS za przedsiębiorcę i pracowników należy ponosić co miesiąc, niezależnie od sytuacji finansowej firmy.

Składki ZUS a zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest wobec ZUS do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
Jeśli natomiast rozpoczyna się  jednoosobową działalność gospodarczą, to nie trzeba osobiście zgłaszać się do ZUS. To ZUS sam znajdzie takiego przedsiębiorcę, dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej. ZUS na podstawie danych z otrzymanego wniosku sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek.

Składki ZUS opłacane są w takim przypadku na :

 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Fundusz Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jakie składki ZUS przy jednoosobowej działalności gospodarczej?  Wysokość składki

Wysokość składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą  jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć 30 – krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Preferencyjna składka ZUS

Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą, mogą skorzystać ze specjalnej preferencyjnej składki ZUS. Polega to na tym, że przez pierwsze 24 miesiące, liczone od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, płaci się zmniejszone składki ZUS – tzw. mały ZUS.

Preferencyjny ZUS jednak nie przysługuje wszystkim, nie podlegają  mu :

 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • jednoosobowi założyciele spółki z o.o. a także twórcy i artyści.

ZUS preferencyjny nie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy w ramach swej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Natomiast, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z preferencji ZUS dla nowych firm to musi złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Zmiany w przepisach

– po roku 2018:

Pewne zmiany dotyczące składek ZUS nastąpiły w dniu 1 stycznia 2018 roku. Składki ZUS można było opłacić jednym przelewem na jeden indywidualny rachunek składkowy.

Składki można było opłacić zwykłym przelewem na którym należało wpisać tylko swój indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS.

Przedsiębiorca, który po raz pierwszy prowadzi działalność gospodarczą lub rozpoczyna ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności może skorzystać z ulgi na start co oznacza 6 miesięcy bez składek.

Ulga ta zwalnia przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek takich jak :

 • na ubezpieczenie społeczne, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

– od roku 2020 oraz 2021:

W 2021 roku wzrastają składki ZUS.

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składki ZUS będzie zależała od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta wynosi 5.259 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2021 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3.155,40 zł.

Łączna wartość składek ZUS w 2021 roku wyniesie ok. 635 zł miesięcznie dla nowych firm oraz ok. 1.445 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca chcąc rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą musi ją zarejestrować w urzędzie miasta lub gminy osobiście lub może wysłać wniosek elektronicznie, wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ten sposób następuje zgłoszenie danej osoby jako płatnika składek ZUS.

W 2020 roku po raz pierwszy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogły płacić obowiązkowe składki na ZUS według korzystniejszej od ogólnej zasady. Nie od arbitralnie ustalanej podstawy wymiaru, ale od faktycznie osiąganych obrotów. Z takiego rozwiązania można skorzystać także w 2021 roku, jednak trzeba dopełnić ważnych formalności.

Opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne, tzn. „małego ZUS” lub preferencyjnych składek – ma to wpływ na wysokość świadczeń, np. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego.

Jest to związane z tym, że świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego obliczane są od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, czyli od tej samej kwoty, od której opłaca się składki.

Składki w wymaganej wysokości  należy po raz pierwszy wpłacić w lutym za styczeń.

W przypadku, gdy przedsiębiorca odprowadza składki tylko za siebie, wówczas musi dokonać płatności do 10-ego dnia następnego miesiąca. W przypadku, gdy przedsiębiorca odprowadza składki za siebie i osobę współpracującą, musi dokonać płatności do 15-ego dnia następnego miesiąca.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 wynosi 157.770 zł.

Podsumowując:

Jeśli przedsiębiorca będzie spełniał określone w przepisach warunki, wówczas może skorzystać z ulg w opłacaniu składek, np. :

 • ulga na start przez 6 miesięcy
 • preferencyjne składki przez 24 miesiące
 • Mały ZUS czy Mały ZUS plus