www.pixabay.com

Typy pracowników a rodzaje motywacji.
Jakie są podstawowe modele motywacji oraz jak je dostosować do danego pracownika?

Typy pracowników a rodzaje motywacji. Podstawowe modele motywacji odpowiadają trzem rodzajom pracowników. Pierwszy z nich to typ samorealizujący się, natomiast drugi to typ ekonomiczny. Trzeci typ pracownika z punktu widzenia odmiennego modelu motywacji jest to typ społeczny.

Pracownik samorealizujący się jest motywowany poprzez sposób oraz formę pracy, stopień wykorzystania czasu pracy, jak również wartość wykonywanej pracy, którą stawia wyżej niż życie prywatne. 

Typ ekonomiczny pracownika charakteryzuje się motywacją o materialnych podstawach, w tym w pierwszej kolejności pieniężnych korzyściach za jasno określone zrealizowane cele oraz efekty.

Pracownik społeczny docenia nie tylko wynagrodzenie, ale także stosunki międzyludzkie, dzięki którym pnie się po szczeblach kariery. Taki pracownik akceptuje struktury obowiązujące w danej organizacji oraz relacje nieformalne w miejscu pracy.

Typy pracowników a rodzaje motywacji:

W każdej organizacji mogą występować wszystkie trzy typy pracowników.

Społeczny pracownik bierze odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje oraz działania. Ważne dla niego są relacje między współpracownikami i przełożonymi oraz warunki, w jakich pracuje.

Pracownik samorealizujący oczekuje, aby praca była dostosowana do jego umiejętności oraz predyspozycji. Praca nie powinna być rutynowa oraz nudna. Powinna być inspirująca oraz dawać możliwość rozwoju. Pracownik samorealizujący się jest motywowany duża satysfakcją z samej pracy oraz nastawiony na osiąganie sukcesu , jak również rozwój kariery zawodowej. Wartość jego pracy jest większa niż pracownika społecznego, gdyż jego osiągnięcia są konkretne praz widoczne. Nie zawsze jest on otwarty na pracę w grupie.

Motywacja materialna a niematerialna. Czym się różnią?

Na motywację pracowników w organizacji wpływa wiele czynników, a nie tylko elementy finansowe. Pracodawca ma dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi motywowania pracowników. Proces motywowania pracowników przebiega sprawnie oraz przyczynia się do wzrostu efektywaniści pracowników oraz całej organizacji. 

Motywacja materialna wykorzystuje następujące narzędzia:

 • wynagrodzenie podstawowe oraz premie, pieniężne oraz uznaniowe lub inne,

 • nagrodyktóre stanowią dodatkowy element motywacji,

 • świadczenia socjalne oraz innego typu dofinansowania,

 • inne benefity, takie jak: prywatna opieka medyczna,

Motywacja niematerialna jest to zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa oraz pewności, że jest ważną częścią firmy. Jest to gwarancja stabilizacji oraz możliwość awansu.

Motywacja pozafinansowa potocznie często jest nazywana „uściskiem dłoni prezesa”. Pracownicy doceniani są przez pochwały oraz wyróżnienia. Zależy im na promowaniu ich na wyższe stanowiska. Motywacja pozamaterialna zależy od doświadczenia kadry menadżerskiej w zarządzaniu ludźmi lub od systemów zarządzającymi zasobami ludzkimi, obowiązujących w firmie.

W przypadku motywacji niematerialnej ważny jest sposób, w jaki nagroda lub pochwała jest przyznawana i wręczana przez zarządzających. Jeśli nagroda jest wręczana bezpośrednio przez kierownika, to poziom satysfakcji z jej otrzymania jest dużo większy. Nagroda za wykonaną pracę skutkuje wzmocnieniem identyfikacji pracownika z firmą.

Typy pracowników a rodzaje motywacji: Jak osiągnąć dobre efekty w procesie motywacji?

Aby motywacja przynosiła zadowalające efekty należy:

 • rozwijać relację pracownik-przełożony, zwłaszcza w przypadku nowych pracowników
 • przedstawiać pracownikom cele organizacji
 • podkreślać, iż pracownik jest ważny w strukturze firmy
 • rozwijać relacje międzyludzkie w organizacji
 • informować pracowników o podejmowanych decyzjach oraz strategii i firmy.

Pracownik, który jest dowartościowany zwiększa swoje zaangażowanie w pracę oraz realizację zadań. Czuje się autorem oraz wykonawcą zleconych zadań. Odnosi wrażenie, że ma wpływ na sukces firmy oraz czuje się potrzebny.

Satysfakcja z wykonywanej pracy

Satysfakcja z wykonywanej pracy jest jedną z miar efektywności motywacji. Narzędzia motywacji stosuje się, aby pracownik był związany z przedsiębiorstwem oraz aby pozostał w przedsiębiorstwie. Satysfakcja z pracy powoduje, że pracownik chętniej współpracuje z innymi.

Badania poziomu satysfakcji pracownika

Badania zadowolenia pracownika pozwala wyznaczyć mocne oraz słabe strony systemu motywacyjnego, jaki obowiązują w danej organizacji. Umożliwia także wskazanie, co należy usprawnić, aby proces motywacji był skuteczny, powinien być dostosowany do oczekiwań pracowników.

Co powinien obejmować proces motywacji?

Proces ten powinien obejmować następujące elementy:

 • badanie potrzeb pracowników celem dostosowania systemów motywacji do ich oczekiwań

 • dobrą komunikację oraz informowanie pracowników

 • organizowanie pracy tak, aby pracownik był w nią zaangażowany oraz wiedział czego się od niego oczekuje

 • poziom wynagrodzeń powinien być uzależniony od wkładu pracy 

 • przeprowadzanie okresowych ocen pracowników w celu obiektywnego porównania ich osiągnięć.

  Jak możesz skuteczniej motywować pracowników?

  Skuteczność metod materialnych oraz niematerialnych zależy od tego czy odpowiadają oczekiwaniom pracowników. Materialne bodźce motywacyjne nie są w stanie zaspokoić potrzeby samorealizacji. 

Jako zwierzchnik powinieneś korzystać z obydwu form motywowania, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, aby skutecznie zachęcić pracowników do efektywniejszej pracy. Należy przy tym zachować równowagę oraz odpowiednie proporcje między tymi dwoma rodzajami narzędzi motywacji.

Motywacja wewnętrzna pracownika

    Organizacja pracy jest podstawą motywacji wewnętrznej pracownika, która będzie efektywna tylko wówczas, kiedy pracownik odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy. Motywowanie zwiększa kreatywność pracownika oraz wzrost jego aktywności. Motywacja buduje zaufanie w przedsiębiorstwie. Pracownik bardziej angażuje się w pracę, kiedy widzi, iż ma wpływ na wydajność oraz lepszą jakość.

Typy pracowników a rodzaje motywacji: Mierniki motywacji pracowników

Jeśli chcesz zapewnić skuteczność motywacji pracowników, musisz ich oceniać poprzez efekty ich pracy, za pomocą mierników, takich jak:

 • po pierwsze – jakość produktów wytwarzanych w procesie producji 

 • po drugie – rentowność danej działalności oraz produktywność,

 • i w końcu – zmniejszenie strat, na skutek bardziej efektywnej pracy