www.pixabay.cpm

Problem mobbingu w miejscu pracy

Problem mobbingu w miejscu pracy. Mobbing w pracy – nowelizacja przepisów. Nierówne traktowanie w miejscu pracy

W dniu 14 listopada 2003 r. nowelizacją wprowadzono do Kodeksu Pracy nowy przepis – art. 943, który zobowiązuje pracodawcę do nowego obowiązku, który jest ściśle związany z ochroną godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Nowy obowiązek zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi. Według niego pracodawca obowiązany jest przeciwdziałać uporczywemu i długotrwałemu nękaniu oraz zastraszaniu osoby zatrudnionej. Chodzi o takie działania, które mają na celu:

 • poniżenie,
 • ośmieszenie pracownika,
 • wyeliminowanie go z grona współpracowników.

  Problem mobbingu jest realny i niebezpieczny, ale pracodawcy do sprawy mobbingu podchodzą z dużym dystansem.

Dla zakwalifikowania działania jako mobbingu nie ma znaczenia kto się go dopuszcza, może to być zarówno przełożony jaki i inny pracownik.

Mobbing a mobber – definicje pojęć

 • Mobbing – to rodzaj przemocy psychicznej, to prześladowanie w miejscu pracy przez przełożonego lub współpracowników.Mobberem może być:
 • szef,
 • współpracownik,
 • członek zarządu,
 • przełożony pracownika.Zachowanie mobbera musi być:
 • regularne,
 • długotrwałe,
 • upokarzające,
 • systematyczne,
 • uporczywe,
  aby można podjąć odpowiednie kroki.Aby dane działanie można było uznać za mobbing, pracownik musi odczuwać to, że przełożony traktuje go wyraźnie gorzej niż innych. Na dodatek zaczyna to wpływać na samoocenę pracownika, samopoczucie oraz pogarszać zdolności pracownika do pracy.Międzynarodowa Organizacja Pracy określa mobbing jako: obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników.

Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za mobbing wówczas, gdy nie reaguje w takiej sytuacji i nie podejmuje działań prewencyjnych. Natomiast w sytuacji, gdy zarzutu pracodawcy nie można postawić, to odpowiedzialność za zachowania mobbingujące będzie ponosić tylko sam sprawca.

Pracodawca, który nie podejmie działań wobec mobbingu w swojej firmie, ponosić będzie odpowiedzialność finansową. Może zostać zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz pracownika, który jest ofiarą mobbingu.

Problem mobbingu w miejscu pracy. Przepisy Kodeksu pracy

Kodeks Pracy, Dz. U. 2020.1320 t.j. akt obowiązujący, wersja od: 1 grudnia 2020 roku mówi na ten temat:

Art. 943. [Mobbing]

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Z obowiązkiem pracodawcy, określonym w art.943 § 1 Kodeksu Pracy, dot. przeciwdziałania mobbingowi korespondują także inne obowiązki nałożone na niego przez ustawodawcę, wynikające z przepisów Kodeksu Pracy. Wymienia się :

– obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika – art. 111 Kp
– obowiązek równego traktowania pracowników – art. 112 Kp
– obowiązek przestrzegania zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu – art. 113 Kp
– obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – art.115 Kp
– obowiązek skonstruowany w art. 207 § 2 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników w sposób przewidziany tym przepisem.

Państwowa Inspekcja Pracy a Mobbing

W przypadku mobbingu można złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
PIP również interweniuje na podstawie skargi anonimowej, zwłaszcza gdy opisane zdarzenia zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników.

Odpowiedzialność za mobbing przed Sądem

Natomiast w przypadku, gdy mobberem jest przełożony, to należy wystąpić na drogę sądową.
Dochodzenie swoich spraw wymaga determinacji i siły ofiary mobbingu. Aby udowodnić mobbing, należy dokumentować wszystkie jego przypadki, zbierać świadków, sprzeciwiać się mobbingowi, zbierać dowody, powiedzieć rodzinie i znajomym, spotkać się z psychologiem oraz złożyć pisemną skargę.

Problem mobbingu w miejscu pracy. Bardzo trudno poradzić sobie samemu z mobbingiem. Jeśli pracownik uporczywie jest nękany przez przełożonego , to w końcu pracownik zaczyna wierzyć, że jest do niczego, słabnie i traci siły do obrony. Wokół wszyscy to widzą i słyszą i nikt nic nie mówi, nie protestuje. I to jest właśnie sedno problemu mobbingu w pracy.
A za wszystkim stoi strach. Ludzie boją się utraty pracy, boją się kłopotów, dlatego nie pomogą w rozwiązaniu problemu lobbingu. Pracownik mobbingowany zostaje sam. I musi radzić sobie sam a konsekwencje lobbingu mogą być groźne dla równowagi psychicznej.

Problem mobbingu w miejscu pracy. Nowelizacja przepisów

W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy przewiduje się więcej spraw sądowych o mobbing. Nowelizacja odnosi się m.in. do przepisów dot. równego traktowania pracownika oraz mobbingu.

Nowelizacja dopuszcza formułowanie roszczeń o odszkodowanie za mobbing także w czasie trwania stosunku pracy, a nie jak do tej pory warunkiem żądania odszkodowania była konieczność rozwiązania umowy wskutek mobbingu Obecnie pracownik, pozostając w stosunku pracy, będzie mógł skierować do sądu roszczenie o odszkodowanie przeciwko pracodawcy. Wystarczy zaznaczyć, że padł ofiarą zachowań mobbingowych w firmie.
|
Spowoduje to z pewnością wzrost ilości spraw skierowanych do sądów a dot. mobbingu. Sprawy dot. mobbingu już teraz są długie i bardzo trudne, ponieważ wiąże się to z zeznaniami świadków oraz zebraniem dowodów.
Wygrane sprawy dotychczas wahają się ok. mniej niż 10 %.

W nowelizacji nie zmieniła się dotychczasowa formuła mobbingu i nadal definicja stawia wysokie wymagania, aby wobec prawa uznać dane działanie za mobbing.

Nowelizacja Kodeksu Pracy uwzględnia i poprawia kilka aspektów prawa pracy na korzyść pracowników, którzy uzyskają na jej podstawie większe uprawnienia, by dochodzić swoich praw, natomiast pracodawcy zmuszeni będą oczekiwać na nowe procesy dot. mobbingu.