www.pixabay.com

Urlop pracowniczy – co przysługuje?

Urlop pracowniczy – co przysługuje? Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają zagwarantowany urlop wypoczynkowy, przeznaczony na odpoczynek.

Celem urlopu wypoczynkowego jest: „regeneracja sił i odpoczynek pracownika”.

Urlop wypoczynkowy jest przyznawany co roku i jest płatny. Urlop nie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Co z ilością dni urlopu?

Kodeks Pracy natomiast reguluje ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.
Osobom, które przepracowały mniej niż 10 lat, należy się 20 dni roboczych. Pracownik ze stażem dłuższym niż 10 lat pracy należy się 26 dni roboczych.

W ramach urlopu wypoczynkowego pracownik ma możliwość wykorzystania 4 dni tzw. urlopu na żądanie.

Urlop pracowniczy – co przysługuje? Urlop przysługuje z góry, a urlop za dany rok należy wykorzystać do 30 września następnego roku. Jeśli osoba pracuje w niepełnym wymiarze czasu, to długość urlopu jest proporcjonalna do tego wymiaru.

Urlop pracowniczy – co przysługuje?
Różne rodzaje urlopów

Poza urlopem wypoczynkowym zastosowanie mają także inne urlopy pracownicze.

Są to następujące rodzaje urlopów (oprócz wypoczynkowego, który omówiono wcześniej):

Urlop okolicznościowy

Jest udzielany jest na wniosek pracownika. Może wystąpić kilka okoliczności, w jakich pracownik potrzebuje dni wolnych z powodu sytuacji prywatnej. Może to być ślub lub urodzenie dziecka czy śmierć bliskiej osoby. Ilość dni urlopu zależy od okoliczności, stąd nazwa. Urlopy okolicznościowe mogą się kumulować w skali roku.

Zgodnie z przepisami:

– W razie ślubu dziecka pracownik może uzyskać 1 dzień urlopu.
 Podobnie pracownik może otrzymać 1 dzień urlopu w przypadku zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej czy babci.
– 2 dni urlopu pracownik uzyska w związku ze swoim ślubem.
W razie urodzenia się dziecka pracownik może wykorzystać 2 dni urlopu
 Pracownik ma prawo do 2 dni urlopu w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub dziecka pracownika, ojca czy matki.

Urlop związany z rodzicielstwem

Tego typu urlop ma związek z urlopem macierzyńskim. Kobieta, która urodziła dziecko może skorzystać z tego rodzaju urlopu. Jego wymiar uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie.
Matce przysługuje dodatkowo 6 tygodni urlopu macierzyńskiego na jedno dziecko oraz 8 tygodni na więcej urodzonych dzieci. Np. przy urodzeniu bliźniąt, matka może wykorzystać 39 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Każda matka ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który może być wykorzystany zaraz po podstawowym urlopie macierzyńskim.

Urlop związany z rodzicielstwem przysługuje również ojcu. Jest to urlop ojcowski. Urlop ten przysługuje ojcu w wymiarze 2 tygodni i może zostać przydzielony w czasie, w którym matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Oba te urlopy nie są od siebie zależne.
Nie tylko mamom przysługuje urlop na opiekę nad dzieckiem, ale ojcowie mają prawo do wolnego, jeśli tylko wyrażą chęć przebywania na urlopie ze swoim dzieckiem – tzw. urlop tacierzyński.


Urlop bezpłatny

Pracownik może otrzymać urlop bezpłatny na nieograniczoną ilość czasu. Jeśli taki urlop trwa powyżej trzech miesięcy, pracodawca może odwołać z urlopu pracownika. Podczas urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają przywileje pracownicze. Pracownikowi w związku z tym zmniejsza się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego o 1/12 w skali roku, za każdy miesiąc przebywania na urlopie bezpłatnym.

Urlopy zdrowotne

Pracownik ma możliwość skorzystania z tego typu urlopu, tj. na leczenie, rehabilitację uzdrowiskową. Tego rodzaju urlop przysługuje niektórym grupom zawodowym, np.

  • nauczycielom, sędziom, prokuratorom czy policjantom. Nauczyciele mogą otrzymać urlop maksymalnie przez jeden rok i jest udzielany po przepracowaniu nieprzerwanie minimum 7 lat w szkole.
    Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz ma umowę o pracę na czas nieokreślony lub został zatrudnieny na podstawie mianowania, to wówcfzas ma prawo do tego rodzaju urlopu. Konieczne jest w tym przypadku orzeczenie lekarskie stwierdzające zasadność udzielenia świadczenia.

Urlop pracowniczy a dodatkowe dni wolne od pracy

W szczególnych okolicznościach poza urlopami można uzyskać też dodatkowe dni wolne od pracy. Są to :

– wolne od pracy na szukanie pracy
Dni wolne przysługują pracownikowi, który otrzymał dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Ma to miejsce, jeśli pracownik został zwolniony przez pracodawcę. W przypadku okresu wypowiedzenia od dwóch tygodni do 3 miesięcy pracownikowi przysługują dwa dni wolne od pracy na jej szukanie. Natomiast przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym przysługują 3 dni wolnego.

– wezwanie z policji, sądu, jednostki wojskowej
Jeśli pracownik dostanie wezwanie do sądu, to może pójść na rozprawę w czasie pracy. Wynagrodzenie za ten czas pracownik otrzyma od właściwego organu. Będzie to rekompensata wypłaconaq na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy.

– dni wolne od pracy na oddanie krwi
Pracownik może otrzymać w zakładzie pracy zwolnienie z zachowaniem praw do wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik oddawał krew bądź wykonywał badania okresowe.

– wezwanie jako biegły, świadek NIK
Jeśli pracownik otrzyma wezwanie na biegłego lub świadka przed NIK, wówczas musi być zwolniony ze świadczenia pracy. Wynagrodzenie za ten czas wypłacane będzie tak jak w przypadku wezwania do sądu.

– akcje ratownicze
Pracownicy, którzy są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej lub Górskiego Pogotowia Ratunkowego, w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej, mają wówczas prawo do wolnego dnia od pracy.

Urlop pracowniczy – co przysługuje? Prawo do urlopu szkoleniowego

Pracownik może otrzymać 6 lub 21 dni urlopu szkoleniowego, jeśli się kształci podnosząc kwalifikacje zawodowe, jednak w sytuacji jeśli podjęcie nauki wymaga zgody pracodawcy. W szczególności, pracownik może wykorzystać:
Pracownik otrzyma 6 dnii urlopu na egzaminy eksternistyczne, maturalne czy zawodowe. 21 dni przysługuje na ostatnim roku studiów na pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas urlopu, jeśli podnoszenie kwalifikacji kończy się jednym z w/w egzaminów. Jeśli pracownik nie wykorzysta w czasie nauki przysługującego urlopu, taki urlop przepada.

Art. 152 Kodeksu Pracy mówi – że każdemu pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego – płatnego, corocznego i nieprzerwanego.