www.pixabay.com

Co to jest otoczenie biznesu?

Co to jest otoczenie biznesu? Otoczenie jest to środowisko, w jakim działa firma.

Otoczenie dzieli się na:

 • bliższe, określane jako mikrootoczenie,
 • dalsze makrootoczenie.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej a otoczenie biznesu

Otoczenie biznesu kształtuje się w oparciu o zmiany w nim zachodzące.

Turbulentne otoczenie

Na podstawie powyższego można stwierdzić, iż współcześne otoczenie jest turbulentne. Dotyczy to nie tylko okresu od rozpoczęcia pandemii. Już przed pandemią otoczenie dla biznesu było złożone. Dotyczyło to zarówno globalnych uwarunkowań otoczenia, jak i czynników na nie wpływających. Współczesne otoczenie biznesu charakteryzuje się silną dynamiką i złożonością

Czynniki otoczenia biznesu

Grupy czynników, które determinują współczesne otoczenie biznesu to:

 • czynniki ekonomiczne oraz społeczne
 • polityczne oraz prawne,
 • inne, takie jak: demograficzne i kulturalne.

Zmiany w otoczeniu biznesu

Zmiany w otoczeniu biznesu są nieuniknione. W ciągu ostatnich dekad wiele trendów zmieniło otoczenia biznesu, a w szczególności:

 • intensywny oraz niespotykany wcześniej rozwój technologii
 • wzrost roli Internetu oraz mediów społecznościowych
 • liczne zagrożenia, takie jak min. ataki terrorystyczne czy obecnie zagrożenie pandemią.

Prowadzenie działalności w takim turbulentnym otoczeniu, wymaga od zarządzających przedsiębiorstwem analizy otoczenia biznesu oraz elastyczności i dostosowywania do tych zmian.

Definicje otoczenia biznesu

Podstawowe podejście do otoczenia biznesu polega na rozdzieleniu przedsiębiorstwa od przestrzeni, w której działa czyli otoczenia. Otoczenie przedsiębiorstwa jest to wszystko to co znajduje się na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz oddziałuje na niego.

Cechy otoczenia biznesu

 • zmienność oraz złożoność
 • niepewność oraz potencjał
 • wieloaspektowość

Otoczenie charakteryzuje przestrzeń oraz czas.
Jak wynika z powyższego, niepewność, zmienność oraz złożoność to cechy, które zdaniem wielu badaczy wpływają w największym stopniu na działalność przedsiębiorstwa. Zdaniem wielu, podstawową cechą otoczenia jest stan jednoczesnej niepewności i złożoności otoczenia. Niepewność jest to ograniczenie zdolności przewidywania przyszłości, natomiast złożoność określa się mianem różnorodności współdziałających ze sobą elementów. Te dwie istotne cechy otoczenia powodują, że ich nałożenie się na siebie
wyznacza poziom niepewności dla prowadzenia biznesu.

Elementy otoczenia biznesu

Do elementów, które kształtują otoczenie przedsiębiorstw zaliczyć można współcześnie następujące czynniki:

 • globalizacja – która od kilku dekad przyniosła nowe wyzwania dla prowadzenia biznesu, dała szereg szans nawet dla małej firmy, gdyż umożliwiła powiększenie skali działalności nawet do wymiaru globalnego,
 • sieci wirtualne – nastąpił wzrost zależności sieciowych na skalę globalną, wzrost powiązań między firmami, co dało z jednej strony większe możliwości działania, z drugiej stanowi ograniczenie,
 • szybszy rozwój procesów – spowodował, że przedsiębiorstwo podlega szybszym i częstszym zmianom, a wzrost dynamiki dotyczy także zmian w całym otoczeniu,
 • krótszy cykl życia produktu Co to jest cykl życia organizacji?– co tydzień niemalże mamy w sprzedaży nowy model telefonu czy smartfona, co stanowi wyzwanie dla firm w wielu branżach, które muszą sprostać tego rodzaju zmianom i wyzwaniom.

Jak wynika z powyższego, Wiele elementów, które dawniej nie miałyby dla przedsiębiorstwa większego znaczenia, współcześnie wpływa na intensywność i skalę jego działania oraz dynamikę otoczenia. Tempo jak i przyczyny zmian mogą być zróżnicowane w poszczególnych okresach.

Turbulencja otoczenia biznesu niesie ze sobą ryzyko i niepewność, czego przykładem jest obecna sytuacja pandemii, która doskonale pokazała, jak duża jest niepewność otoczenia, w którym żyjemy i działają firmy.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa są zmuszone do dostosowania się do zmian zachodzących w ich makrootoczeniu, co ma zasadniczy wpływ na organizację procesów oraz wybór strategii. tylko szybka reakcja na bodźce dochodzące z otoczenia pzowoli przedsiębiorstwu przetrwać na rynku a nawet utrzymać swoją pozycję konkurencyjną. Ta zdolność przedsiębiorstwa do zmian strategii biznesu, ciągłego jej dostosowania do warunków środowiska zewnętrznego, określa się jako strategiczną elastyczność lub zwinność – Jest to cecha powszechnie określana jako AGILE.

Monitorowanie otoczenia biznesu

Każde przedsiębiorstwo, ktore działa w tak niestabilnym otoczeniu powinno je stale monitorować. Tymczasem duży jest odsetek przedsiębiorstw, które nie monitorują otoczenia bliższego oraz dalszego. Tego rodzaju obserwacje są niepokojące. Analiza otoczenia zarówno w skali mikro, jak i w skali makro jest niezbędna. Pozwala wychwycić zmiany zachodzące na rynku oraz dokonać szybkiej reakcji na te zmiany. Elastyczność strategii wiąże się ze zdolnością nadążania z zmieniającym się otoczeniem. Powinno się nawet starać przewidywać nadchodzące zmiany i być na nie przygotowanym.

Zdolność przedsiębiorstwa do reagowania na zmiany, poprzez adaptację i modyfikację bieżącego funkcjonowania jest bardzo ważna. Dostosowanie strategii oraz modeli biznesu pozwoli na utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku.

Brak monitorowania otoczenia jest jednym z symptomów nierozważnego podejścia do prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto błedem jest także opinia, iż otoczenie jest stabilne. W krótkim okresie może tak rzeczywiście być i to głównie w odniesieniu do bliskiego otoczenia. Natomiast otoczenie dalsze jest częściej oceniane przez przedsiębiorców jako mniej stabilne. Jednak wydaje im się, że ich ten problem nie dotyczy.

Przedsiębiorcy, którzy monitorują otoczenie, nie obawiają się zmian w swoim najbliższym otoczeniu, ale stale się do nich dostosowują. Nie pomijają także tego, co dzieje się w większej skali, w makrootoczeniu, które także ich dotyczy.

Zatem sukces na rynku, to nie tylko dobra strategia czy model biznesu, ale monitorowanie otoczenia.